یکی از دسته شرکت هایی که شاید شما نیز در هنگام ثبت با آن برخورد کرده باشید، شرکت با مسئولیت محدود است! این شرکت در واقع دارای تعریف خاص خود می باشد که برای ثبت محدودیت هایی نیز دارد.به طور کلی تعریف شرکت با مسئولیت محدود به صورت زیر است :
این شرکت برای تعدادی از افراد که حداقل باید دو نفر باشند تشکیل می شود و در آن به امور تجاری می پردازند. در این شرکت سهام تقسیم نمی شود و سرمایه نیز تقسیم به سهام نمی شود در واقع اعضا به میزان سرمایه هایشان مسئولیت دارند.
در نام شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود حتما ذکر شود در غیر اینصورت تخلف صورت گرفته است
موارد لازم و مدارک لازم برای ثبت چنین شرکت هایی به صورت زیر می باشد:
باید دو تقاضانامه برای ثبت شرکت های با مسئولیت محدود تهیه و آماده کنید
نیازمند دوبرگ شرکت نامه هستید
از اساس نامه دو نسخه تهیه کنید
همچنین باید دو نسخه از صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره آماده نمایید
فوتوکپی شناسنامه شریک ها
فوتوکپی شناسنامه رئیسان
درصورتی که برای راه اندازی شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشید باید مجوز بگیرید.

بدین صورت می توانید با حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان، که بین شرکا می تواند تقسیم شده باشد اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمایید.