سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – دفترچه راهنمای کارشناسی فراگیر پیام نور۹۳
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – سوالات عمومی کارشناسی فراگیر پیام نور(رایگان!)
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۱-رشته حسابداری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۲-علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۳-مدیریت بازرگانی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۴ – مدیریت جهانگردی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۵ -مدیریت دولتی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۶ – مدیریت صنعتی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۷ – ادیان و عرفان اسلامی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۸-تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۰۹ -علوم قرآن و حدیث
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۰-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۱- فلسفه و کلام اسلامی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۲-آمار
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۳-تاریخ
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۴-تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۵-حقوق
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۶-آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۷-راهنمایی و مشاوره
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۸-روانشناسی عمومی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۱۹-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۰– ریاضیات و کاربردها
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۱-زبان و ادبیات عربی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۲-زبان و ادبیات فارسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۳-زبان و ادبیات انگلیسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۴-مترجمی زبان انگلیسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۵-شیمی کاربردی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۶-شیمی محض
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۷-برنامه ریزی اجتماعی – تعاون و رفاه اجتماعی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۸-پژوهشگری اجتماعی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۲۹-مددکار اجتماعی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۰- روابط عمومی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۱- روزنامه نگاری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۲-علوم جغرافیا – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۳-علوم جغرافیا – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۴-علوم جغرافیا – آب و هوا شناسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۵-علوم جغرافیا – ژئومورفولوژی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۶-زمین شناسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۷-زمین شناسی کاربردی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۸-زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۳۹-زیست شناسی گرایش عمومی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۰-علوم سیاسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۱-علوم کامپیوتر
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۲-مهندسی فناوری اطلاعات
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۳-مهندسی کامپیوتر سخت افزار
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۴-مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۵-فیزیک – گرایش اتمی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۵-فیزیک – گرایش مولکولی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۶-فیزیک گرایش حالت جامد
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۷-فیزیک گرایش هسته ای
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۸-کتابداری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۴۹-مهندسی آب و خاک
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۰-مهندسی علوم کشاورزی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۱-مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۲-مهندسی کشاورزی – علوم دامی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۳-مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۴-مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۵ مهندسی منابع طبیعی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۶- مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۷- مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۸-مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۵۹-مهندسی صنایع
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۰-مهندسی مدیریت اجرایی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۱-مهندسی مدیریت پروژه
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۲- مهندسی برق – قدرت
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۳- مهندسی برق – کنترل
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۴- مهندسی برق – مخابرات
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۵- مهندسی برق – الکترونیک
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۶- مهندسی برق – مهندسی پزشکی (بیو الکتریک)
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۷- مهندسی پزشکی – بالینی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۸- مهندسی پزشکی – بیو متریال
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۶۹- مهندسی پزشکی – بیو مکانیک
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۰- مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۱- مهندسی پلیمر – تکنولوژی علوم رنگ
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۲-راه آهن جریه
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۳-راه آهن بهره برداری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۴- مهندسی راه آهن – خط و سازه های ریلی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۵- مهندسی شیمی – مهندسی شیمی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۶- مهندسی نفت (صنایع نفت)
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۷- مهندسی عمران
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۸- مهندسی عمران – نقشه برداری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۷۹- مهندسی مواد – متالوژی صنعتی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۰- مهندسی مکانیک – مهندسی مکانیک
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۱- مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۲- مهندسی نفت – صنایع گاز
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۳- مهندسی نفت – طراحی فرآیندهای صنایع نفت
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۴- مهندسی هوا فضا – هوا فضا
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۵-مهندسی رباتیک
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۶- مهندسی معماری و شهرسازی – مهندسی شهرسازی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۷- هنر – مرمت بناهای تاریخی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۸- ارتباط تصویری – ارتباط تصویری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۸۹- عکاسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۰- طراحی پارچه و لباس – چاپ پارچه
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۱- هنر اسلامی – نگارگری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۲- هنر اسلامی – هنر و صنایع فلز
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۳- هنر اسلامی – هنر و صنایع چوب
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۴- هنر اسلامی – شیشه
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۵- هنر اسلامی – سفال
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۶- هنرهای صناعی – سفال
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۷- هنرهای صناعی – آبگینه
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۸- هنرهای صناعی – فلز
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۱۹۹- هنرهای صناعی – کاشی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۰- هنرهای صناعی – منبت و معرق
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۱- هنرهای صناعی – نساجی سنتی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۲- فرش – طراحی فرش
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۳- فرش – بافت و مرمت فرش
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۴- کتابت و نگارگری – خوش نویسی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۵- طراحی سنتی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۶- نگارگری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۷- خیالی نگاری
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۸- نقاشی – نقاشی عمومی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۲۰۹- هنر صنایع – دستی
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور – ۴۳۰۱-جغرافیا انسانی
———————————————— ———————————–دانلود نمونه سوالات آزمون فراگیر کارشناسی ارشد تمامی دوره های برگزار شده دانشگــــاه

پیــــام نور – کلیـــــک کنید