دانش شیمی در کل به سه گرایش مهندسی شیمی،شیمی کاربردی و شیمی محض تقسیم می شود. شیمی کاربردی حد فاصل بین شیمی محض و رشته های مهندسی شیمی است که فارغ التحصیلان می توانند در صنایع مختلف شیمیایی مانند چرم،رنگ،پلیمرٍ،صنایع داروسازی و ... مشغول به کار شوند و طبیعی است هر چه علم پیشرفته تر باشد نیاز به این دانشجویان و فارغ التحصیلان بیشتر است.
نقش شیمی کاربردی در دنیای امروز به تکنولوژی حرف اول را می زند و چون ما کشور در حال توسعه ای هستیم باید برای پیشرفت تکنولوژی کوشش کنیم.در نتیجه پیشرفت تکنولوژی به شیمی بر می گردد.اولین چیزهایی که یکدانشجواحتیاج دارد علاقه،تجربه و آزمایش است.
دانشجویان این رشته از دید صنعتی وکاربردیبه شیمی نگاه کرده و وظیفه انتقال یافته های جدیدی در عرضه شیمی به صنعت و تکنولوژی را به عهده دارند و در طراحی واحدهای مختلف و پی ریزیهای آنها منابع بسیار عظیم معدنی و گاز و نفت نقش دارند. ما احتیاج به دانش آموختگانی داریم که بتوانیم از این منابع بزرگ علمی در جهت رفاه و امنیت کشور استفاده کنیم.
کسانی که در این رشته فعالیت می کنند باید از نظر ریاضیات،فیزیک و شیمی اطلاعات اولیه داشته و به آن علاقه نیز داشته باشند.
بخش های اصلی رشته شیمی کاربردی عبارتند از:
شیمی فیزیک:که پایه و اساس کلیه شاخه های دیگر را تشکیل می دهد، و شامل ویژگی های فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست. این علم که دارای دانشمندان بنامی چون گیبس،هلمهولتز،آرنیوس،نرنس ت،شرودینگر و ... می باشد و با فیزیک رابطه ای نزدیک دارد.
شیمی آلی:که به مطالعه ترکیبات کربن دار،غیر از ترکیباتی چون دی اکسید کربن می پردازد و به همین دلیل به آن شیمی ترکیبات کربن نیز می گویند.
شیمی معدنی:یکی دیگر از شاخه های علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی،تحلیل و تفسیر نظریه های خواص و واکنش های تمام عناصر و ترکیبات آنها به جز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.
به عبارت دیگر می توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند،به استثنای اکسیدهای کربن و دی سولفید کربن را در بر می گیرد.
شیمی تجزیه:به تعیین ترکیبات مواد و اجزای تشکیل دهنده آنها می پردازد و شامل جداسازی،شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است که شامل دو نوع کمی و کیفی می باشد.
آینده شغلی رشته شیمی کاربردی:
دانش آموختگان رشته شیمی کاربردی در فعالیت های زیر می توانند به کار مشغول شوند:
1.تدریس شیمی در دبیرستانها؛
2.کمک به تدریس شیمی از طریق بر عهده گرفتن مسؤلیت آزمایشگاهها در دانشگاه؛
3.انجام فعالیتهای پژوهشی در مؤسسات یا دانشگاهها؛
4.فعالیت در شرکتها،کارخانجات و مراکز صنعتی در بخشهای آزمایشگاهی یا تحقیقاتی؛
5.فعالیت در آزمایشگاههای کنترل کیفیت مواد اولیه؛
6.طراحی پروژه های مربوط به واحدهای صنعتی از نگاه رشته شیمی؛
دانش آموختگان این رشته به دلیل اینکه از تجربیاتی در زمینه صنعت و موارد مربوط به آن برخوردار می شوند از فرصتهای بیشتری در زمینه اشتغال در صنعت برخوردار خواهند بود.