گاز شيرين چيست و چرا گاز را شيرين مي كنيم ؟

گازي گه هيدروژن سولفات (تركيبات گوگردي) و دي اكسيد كربن در آن موجود نباشد را گاز شيرين(Sweet Gas) مي گويند.

عمل يا اعمالي كه باعث خارج ساختن تركيبات گوگردي از نفت و يا گاز مي گردند را شيرين ساختن گاز مي گويند. گاز ترش (Sour gas) در خود گوگرد و يا تركيباتي از گوگرد دارد كه حتما بايد از آن خارج شود زيرا هم محصول پالايش شده را نامرغوب مي سازد و هم براي وسايل و دستگاهها زيان آور هستند. البته گوگرد خارج شده در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد.

مقدار مجاز وجود تركيبات گوگردي :

0.1to 0.25 grains per 100 SCF of gas where 1 lb(pound) = 7000 grains


چرا تركيبات گوگردي (H2S content) و دي اكسيد كربن (CO2) بايد از گاز جدا شوند ؟

1) هر دو اين گازها در هنگام سوختن ، گازهاي سمي توليد مي كنند. H2S در هنگام سوختن SO2 وSO3 توليد مي كند كه هر دوي اين گازها سمي هستند. (CO2) در غياب اكسيژن مونوكسيد كربن توليد مي كند كه گازي سمي است.

2) از آنجايي كه اين گازها تقويت كننده خاصيت خورندگي هستند لذا اين گازها بايد حذف شوند تا از خوردگي فلزات جلوگيري شود.

3) مقدار زياد (CO2) باعث مي شود تا خاصيت گرم كنندگي گاز كاهش يابد.


www.irche.com