قابل توجه دانشجویانی که درس "جز 30 قرآن" را انتخاب کرده اند.
فایل دانلود کتاب در لینک زیر می باشد.
http://regsup.pnu.ac.ir/J30.zip
منبع:pnu.ac.ir
کتاب 46 صفحه و کیفیتی مناسب برای چاپ دارد.
این کتاب در کتابخانه باشگاه نیز قرار داده شده است.