جهت نمایش نرخ ارز در وب سایت کد زیر در بخش دلخواه از سایت طراحی شده خود قرار دهید.


<iframe src="http://currencyrate.joomir.com/currencyrate2.php" frameborder="0"></iframe>


دموی نمایشی کد:
نمایش نرخ ارز در وب سایت