مشاور دانشجویان خارجی دانشگاه همدرد هندوستان با قائم مقام دانشگاه پیام نور مذاکره کرد.


به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور : دکتر عاصم علی خان مشاور دانشجویان خارجی دانشگاه همدرد هندوستان در دیداری که با قائم مقام دانشگاه پیام نور داشت گفت: دانشگاه خارجی همدرد هندوستان دانشگاهی بزرگ است و در رشته های متعدد در مقاطع دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشجو می پذیرد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه همدرد هندوستان ۸ دانشکده دارد افزود :با توجه به توانایی هایی که در دانشگاه پیام نور وجود دارد ما علاقه مند همکاری های بیشتر با این دانشگاه هستیم.
قائم مقام دانشگاه پیام نور نیز با اشاره به توانمندی های دانشگاه پیام نور و دانشگاه همدرد هندوستان گفت: این دو دانشگاه می توانند در زمینه های تبادل استاد و دانشجو ،همکاری در زمینه تحقیقات مشترک ، همکاری در بر گزاری سمینار ها و کنفرانسها و همکاری در بر گزاری نمایشگاههای علمی و فناوری با یکدیگر همکاری کنند.
در پایان این مذاکره مقرر شد زمینه های خاص همکاری بین دو کشور مشخص شود و یک کمیته اجرایی زمینه های خاص را به مرحله عمل در آورد.