سر انجام خوب با ...


  1. احساس مسئولیت در خانواده
  2. ایمان به غیب (خدا، فرشتگان و مجردات)
  3. انفاق (بخشش به نیازمندان).
  4. عطوفت با نزدیکان و آشنایان.
  5. احترام به پدر و مادر.
  6. صبر در برابر مشکلات.
  7. انجام اعمال عبادی هم در سطح فردی
  8. برنامه ریزی و یاد گرفتن علم و آموختن آن به دیگران
  9. ...

"اللهم اجعلنا عواقب امورنا خیرا." ( ان شاء الله)