بانوان کاراته کار که برای برگزاری مسابقات لیگ آینده سازان به تهران آمده بودند، دچار گاز گرفتگی شدند.....
بانوان کاراته کار کشورمان که از استان های همدان، مرکزی و سمنان برای برگزاری مسابقات لیگ آینده سازان به تهران آمده بودند، شب گذشته دچار گاز گرفتگی شدند.

بخاری بزرگ و غیر استانداردی که در خوابگاه ورزشکاران قرار داشت باعث بروز این اتفاق شده بود. البته بلافاصله پس از مسمومیت بانوان کاراته کا این ورزشکاران به بیمارستان فیروز گر منتقل شدند.

هم اکنون شرایط جسمانی این ورزشکاران مساعد بوده و از بیمارستان مرخص شدند.