اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین به روز رسانی خود لیست دانشگاه های معتبر کشور نروژ و نحوه ارزشیابی مدارک این دانشگاه ها را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، 15 دانشگاه نروژ در ارزشیابی مدارک توسط وزارت علوم در سطح گروه یک (ممتاز) معتبر و 33دانشگاه در سطح گروه دو(خوب) و28 دانشگاه درسطح گروه سه((متوسط) اعلام شدند.
برای مدارک دانشگاه های سطح گروه سه (متوسط) این کشور، لازم است برنامه مصوب دوره تحصیلی نیز ارائه شود.
وزارت علوم اعلام کرد: دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در این کشور نامعتبر اعلام نشده است.
چنانچه نام دانشگاه یا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده منعکس نشده باشد، متقاضی می بایست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.
اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در مورد نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور نروژ اعلام کرد: ‌‌مدرک‌ Hogskolekan_didat و کلیه‌ مدارک 2 یا 3 سال‌ تحصیل‌ و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ معادل‌ حداقل‌ 70 واحد دانشگاهی ایران به مأخذ"کاردانی" و مدارک Bachelor و Can_didatus/ Can_didata magisteriiCan_d. Mag به مأخذ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.
همچنین مدرک Master به مأخذ "کارشناسی ارشد" ارزشیابی و ‌مدرک Philosophiae Doctor ، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود.
متقاضیان می توانند برای مشاهده وضعیت دانشگاه های نروژ به سایت http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx مراجعه کنند.