باسلام
دوستانی که دی 500 دارند میدانند که صدای هدست بسیار ضعیفی دارد
شما میتوانید با یه ترفند(منو مخفی صدا) ان را تبدیل به ام پی تری پلیربکنید
مراحل زیر را دنبال کنید
#code ; *#8999*8378

H/W test
audio setting
IIS headset
(Ear gain)را به 12 تغییر دهید این قسمت مربوط به بلندی صدا میباشد


(HFR gain)را به 250 تغییر دهید این قسمت مربوط به بیس میباشد

البته این حداکثر تغییر است اگر گوشتان را اذیت میکند میتوانید مقدار ان را به سلیقه خودتان تغییر دهید
ضمنا میتوانید صدای اسپیکر را هم بالا ببرید مراحل زیر را دنبال کنید
#code ; *#8999*8378
H/W test
audio setting
IIS Normall
(Ear gain)را به 13 تغییر دهید

دوستان دیگر گزینه های این منو را دستکاری نکنید اگر هم دستکاری کردید و مشکلی به وجود امد من اندازه های طبیعی ان را
برای شمامیزارم
Normal
MIC gain - 0
Tx PGA - 70
Side PGA - 0
Ear gain - 3
HFR gain - 9
Rx PGA - 128
Rx vol - Lv 1 - 10
Rx vol - Lv 2 - 28
Rx vol - Lv 3 - 40
Rx vol - Lv 4 - 50
Rx vol - Lv 5 - 96
Rx comp - Lv 1 - 11
Rx comp - Lv 2 - 11
Rx comp - Lv3 - 11
Rx comp - Lv 4 - 29
Rx comp - Lv 5 - 30
Key vol - Lv1 - 64
Key vol - Lv2 - 64
Key vol - Lv3 - 64
Key vol - Lv4 - 64
Key vol - Lv5 - 64

Headset
MIC gain - 0
Tx PGA - 64
Side PGA - 0
Ear gain - 13
HFR gain - 3
Rx PGA - 128
Rx vol - Lv 1 - 10
Rx vol - Lv 2 - 20
Rx vol - Lv 3 - 42
Rx vol - Lv 4 - 76
Rx vol - Lv 5 - 146
Rx comp - Lv 1 - 11
Rx comp - Lv 2 - 11
Rx comp - Lv 3 - 11
Rx comp - Lv 4 - 30
Rx comp - Lv 5 - 28
Key vol - Lv1 - 10
Key vol - Lv2 - 20
Key vol - Lv3 - 42
Key vol - Lv4 - 76
Key vol - Lv5 146

Loud SPK SUP
MIC gain - 0
Tx PGA - 160
Side PGA - 0
Ear gain - 12
HFR gain - 5
Rx PGA - 120
Rx vol - Lv 1 - 16
Rx vol - Lv 2 - 27
Rx vol - Lv 3 - 45
Rx vol - Lv 4 - 76
Rx vol - Lv 5 - 128
Key vol - Lv1 - 1
Key vol - Lv2 - 2
Key vol - Lv3 - 3
Key vol - Lv4 - 4
Key vol - Lv5 - 4

Loud SPK SDN
MIC gain - 0
Tx PGA - 160
Side PGA - 0
Ear gain - 12
HFR gain - 5
Rx PGA - 120
Rx vol - Lv 1 - 16
Rx vol - Lv 2 - 27
Rx vol - Lv 3 - 45
Rx vol - Lv 4 - 76
Rx vol - Lv 5 - 128
Key vol - Lv1 - 1
Key vol - Lv2 - 2
Key vol - Lv3 - 3
Key vol - Lv4 - 4
Key vol - Lv5 - 4

Loud SPK EXT
MIC gain - 1
Tx PGA - 226
Side PGA - 0
Ear gain - 12
HFR gain - 5
Rx PGA - 92
Rx vol - Lv 1 - 16
Rx vol - Lv 2 - 27
Rx vol - Lv 3 - 45
Rx vol - Lv 4 - 76
Rx vol - Lv 5 - 128
Key vol - Lv1 - 5
Key vol - Lv2 - 2
Key vol - Lv3 - 3
Key vol - Lv4 - 4
Key vol - Lv5 - 4

Loud SPK Out Only
Tx PGA - 160
Side PGA - 0
Ear gain - 12
HFR gain - 5
Rx PGA - 120
Rx vol - Lv 1 - 10
Rx vol - Lv 2 - 28
Rx vol - Lv 3 - 40
Rx vol - Lv 4 - 50
Rx vol - Lv 5 - 96
Key vol - Lv1 - 1
Key vol - Lv2 - 2
Key vol - Lv3 - 3
Key vol - Lv4 - 4
Key vol - Lv5 - 4

Yamaha AMP vol


31Yamaha MEL vol
.


Normal

Lv 1 - 6
Lv 2 - 12
Lv 3 - 18
Lv 4 - 24
Lv 5 - 31
Melody key
Lv 1 - 2
Lv 2 - 4
Lv 3 - 11
Lv 4 - 18
Lv 5 - 25
Power on/off
Lv 1 - 1
Lv 2 - 10
Lv 3 - 14
Lv 4 - 18
Lv 5 - 22

ISS Normal
Ear gain - 12
HFR gain - 3
Rx vol - Lv 1 - 121
Rx vol - Lv 2 - 186
Rx vol - Lv 3 - 268
Rx vol - Lv 4 - 376
Rx vol - Lv 5 - 564
Rx vol - Lv 6 - 802
Rx vol - Lv 7 - 980
Rx vol - Lv 8 - 1560
Rx vol - Lv 9 - 2167
Rx vol - Lv 10 - 2863

ISS Headset
Ear gain - 10
HFR gain - 3
Rx vol - Lv 1 - 164
Rx vol - Lv 2 - 328
Rx vol - Lv 3 - 492
Rx vol - Lv 4 - 656
Rx vol - Lv 5 - 820
Rx vol - Lv 6 - 984
Rx vol - Lv 7 - 1148
Rx vol - Lv 8 - 1312
Rx vol - Lv 9 - 1476
Rx vol - Lv 10 - 1640

Bluetooth
Tx PGA - 255
Rx PGA - 12
Side PGA - 0