معرفی دانشگاه ها مراکز آموزش عالی کانادا بر اساس اعلام وزارت علوم

معرفی دانشگاه ها مراکز آموزش عالی کانادا

الف) دانشگاه ها و مراکز آموزس عالی کانادا، گروه یک (ممتاز).

1. University of Alberta, Edmonton
2. University of British Columbia, Vancouver
3. University of Calgary
4. Carleton University, Ottawa
5. Concordia University
6. Dalhousie University, Halifax
7. Ecole Polytechnic (University of Montreal)
8. University of Guelph
9. Laval University
10. McGill University, Montreal
11. McMaster University
12. University of Manitoba
13. Memorial University of Newfoundland
14. HEC Montréal, Montréal
15. University of Montreal
16. University of New Brunswick
17. The Ontario Institute for Studies in Education
18. University of Ottawa
19. Institute Armand Frappier, University of Quebec
20. National Institute of Scientific Research, University of Quebec
21. Queen's University
22. University of Regina
23. University of Saskatchewan
24. University of Sherbrooke
25. Simon Fraser University, Burnaby
26. University of Toronto
27. University of Victoria
28. University of Waterloo, Ontario
29. University of Western Ontario
30. University of Windsor
31. York University

ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کانادا، گروه دو (خوب).
مدارک اخذ شده از دانشگاه های گروه دو کانادا نیز ارزشیابی می شود، ولی ترجیحآ تحصیل در دوره دکترادر دانشگاه های گروه یک (ممتاز) توصیه می شود.

1. Acadia University
3. Augustana University College
4. Bishops University
5. Brandon University
6. Brock University
7. University College of Cape Breton (UCCB)
8. The King’s University College
9. University of King’s College
10. Lakehead University
11. Laurentian University of Sudbury
12. The University of Lethbridge
13. Moncton University
14. Mount Allison University
15. Mount Saint Vincent University
16. Nipissing University
17. Nova Scotia Agricultural College
18. University Of Prince Edward Island
19. University of Quebec
20. National School of Public Administration, University of Quebec
21. School of Higher Technology, University of Quebec
22. Tele – University of Quebec
23. University of Quebec, Abiliti – Temiscaminque
24. University of Quebec at Chicoutimi
25. University of Quebec at Hull
26. University of Quebec at Montreal
27. University of Quebec at Rimouski
28. University of Quebec at Trosi – Rivieres
29. Ryerson University
30. Saint – Anne University
31. University College of Saint – Boniface
32. St. Francis Xavier University
33. The University of St. Jeromes College
34. Saint Marys University
35. Saint Paul University
36. St. Thomas University
37. University of Sudbury
38. University of St. Micheals College
39. Trent University
40. University of Trinity College
41. Trinity Western University
42. Victoria University
43. Wilfrid Laurier University
44. The University of Winnipeg