بازي Marble Maze براي 5800 با استفاده از شتابسنج
سلام دوستان:

واین هم بازي
Marble Maze با استفاده از شتابسنج.

با استفاده از شتابسنج باید توپ رو به مقصد برسونید. و کد 11111 میباشد.


نیاز به ساین دارهدانلودموفق باشید.