جلوگیری از نمایش بالون راهنما در کنار تسکبار:
مسیر:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Wind ows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
مقدار:0
نوع:DWORD
نام:EnableBalloonTips
گردآونده:طه-Borna66