جزوه یا معرفی منبع فارسی برای نظریه محاسبات
ممنون میشم..