قفل كردن كامپيوتر با يك ميانبر

اگر در ويندوز XPبراي اسم كاربري خود كلمه عبوري تعيين كرده باشيد، با فشردن دو كليدwin+L ي كامپيوترتان قفل خواهد شد .اين عمل را مي|توانيد از طريق دكمه Start->Log Off->Switch Userنيز انجام دهيد .بعد از تايپ كلمه عبور، شما ويندوز خود را همان گونه خواهيد يافت كه آن را قفل كرده بوديد. اما برخي شايد بخواهند براي اين عمل كليد ميانبر ديگري تعريف كنند يا اينكه ميانبر آن را در جاي راحتتري قرار دهند .در اين صورت بايد از فرمان زير استفاده كنيد:

%windir%\System32\rundll32.exe user32.dll LockWorkStation

اين فرمان را مي توانيد در كادر Run تايپ كنيد يا اينكه براي آن ميانبري بسازيد يا حتي آن را در يك فايل دسته اي (Batch File) بكار ببريدگردآونده:طه-Borna66