گردآوری: تاد کرامر و دوگ منسون
مترجم: مهیار جلالیان

برخی از مطالب کتاب:

اکنار چیست
سفر روح
رویا
کارما
بازگشت
جهان های مقدس اک
عشق
اک_ویدیا
مشکل گشایی
وصل
استادان اک
نمایشی با شرکت روح
و ... توضیحات فرمت دانلود حجم فرستنده سفر با ارواح pdf 636 KB