برای اینکار بعد از نوشتن پسورد دلخواه در محل تعیین شده( رنگ قرمز متن) کد زیر در NotePad کپی کرده با انتخاب یک نام ( مثلا : tak) و با پسوند bat ذخیره کنید .....
در ادامه فایل مورد نظر رو اجرا کرده ,مشاهده میکنید که فولدری به نام Locker ایجاد شده است فایلهای که میخواهیذ مخفی شوند رو در داخل آن (Locker ) کپی کرده و فایل( tak)رو اجرا کنید....
و تغییرات رو save کنید ( Y و بعد اینتر)
فایل مخفی شد....
برای بازگردانی فایلها , فایل ( tak) رو اجر کرده و پسورد را وارد کنید بعد اینتر .....
Code:کد:
 

كد - لینک:
cls @ECHO OFF title Folder Locker if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER :CONFIRM echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N) set/p "cho=>" if %cho%==Y goto LOCK if %cho%==y goto LOCK if %cho%==n goto END if %cho%==N goto END echo Invalid choice. goto CONFIRM :LOCK ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" echo Folder locked goto End :UNLOCK echo Enter password to Unlock folder set/p "pass=>" if NOT %pass%== type your password here goto FAIL attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker echo Folder Unlocked successfully goto End :FAIL echo Invalid password goto end :MDLOCKER md Locker echo Locker created successfully goto End :End
کد:


نکته : حتما برای امنیت بیشتر فایل (tak) رو مخفی کرده و اسمی شبیه به فایل های سیستمی برای آن انتخاب کنید

گردآونده:طه-Borna66