معرفي اجمالي درس زبان هاي ماشين و برنامه سازي سيستم
با سلام مجدد
ابتدا به معرفي اجمالي درس زبان هاي ماشين و برنامه سازي سيستمبه همراه تعداد واحد،دروس پيش نياز و هم نياز درس پرداخته؛سپس به اميد خدا در آينده ي نزديك حتما به معرفي كامل درس به همراه ارائه نكات آموزشي،جزوات و حل تمرين آن درس پرداخته خواهد شد.

نام درس: زبان هاي ماشين و برنامه سازي سيستم
نوع درس: اصلي
تعداد واحد: 3 واحد نظري
دروس پيش نياز: برنامه سازي پيشترفته
دروس هم نياز: ندارد

گردآونده:طه-Borna66