شیمی آلی:
* شیمی آلی- ولهارد
* شیمی آلی- موریسون بوید
* تمرین‌ها شیمی آلی- مک موری
* سنتز ترکیبات آلی به روش گسستن- استوارت وارن- دکتر برهمن موثق
* شناسایی ترکیبات آلی
* شیمی فیزیک آلی- مجموعه‌ای از نویسندگان- دکتر برهمن موثق


شیمی معدنی:
* شیمی معدنی ۱ جلد ۱ و ۲ و ۳- دکتر آقابزرگ
* شیمی معدنی ۱- بهشتی
* شیمی معدنی ۲ جلد ۱ و ۲- دکتر آقا بزرگ
* شیمی معدنی ۲ جلد ۱ و ۲- دکتر ملاردی
* شیمی آلی فلزی- پاول

شیمی تجزیه:
* اصول شیمی تجزیه جلد ۱ و ۲- دکتر گلابی وپور نقی آذر
* اصول شیمی تجزیه- اسکوک وست
* مبانی الکتروشیمی- دکتر گلابی
* الکتروشیمی- جوزف وانگ- سید مهدی گلابی- میر رضا مجیدی
* شیمی تجزیه دستگاهی- یوئینگ
* شیمی تجزیه دستگاهی- اسکوک وست

شیمی فیزیک:
* شیمی فیزیک- اتکینز- دکتر پارسافر- دکتر بیژن نجفی
* شیمی فیزیک- لواین- دکتر پارسافر- دکتر بیژن نجفی- دکتر علی مقاریو- دکتر غلامرضا اسلامپور
* سینیتیک شیمیایی مبانی و کاربردها- دکتر پارسافر- دکتر بیژن نجفی
* شیمی کوانتوم- لواین
* شیمی کوانتوم- پراساد