انتخاب نام و موضوع که در اساسنامه هر شرکتی ثبت می شود از مراحل مهم و اولیه برای ثبت هر شرکتی است. شرکت هایی که در زمینه حج و زیارت فعالیت می کنند در این دو مورد باید شرایطی داشته باشند. موضوع فعالیت این شرکتها باید مورد تأیید سازمان حج و زیارت باشد در غیر این صورت با صدور مجوز شرکت موافقت نخواهد شد. لذا متقاضیان ثبت شرکت حج و زیارت باید قبل از هر اقدامی با سازمان حج و زیارت هماهنگی های لازم را به عمل آورده و نسبت به اخذ و تکمیل اساسنامه اقدام نمایند.
همچنین در نام شرکت قبل از عبارت اصلی شرکت باید با توجه به موضوع فعالیت این شرکت ها از عنوان "خدمات زیارتی" استفاده گردد. البته استفاده از این کلمات مستلزم ارائه موافقت نامه از سازمان حج و زیارت می باشد. مجوز مربوطه در این زمینه پس از دریافت از این سازمان الزاماً باید در اختیار کارشناس اداره ثبت شرکت ها قرار داده شود تا نسبت به تأیید یکی از اسامی پیشنهادی اقدام نماید.