structuresالف ) آثار فسیل یا ایکنوفسیل ها ( ichnofossils ) :1) اثر پای جانداران ( Tracks )

2) اثر راه پیمایی جانداران ( Track ways )

3) اثر موجودات خزنده ( Trails )

4) حفاری در رسوبات نرم ( Burrows )

5) حفرات در رسوبات سخت ( Borings )

6 ) زیست آشفتگی ها ( Bioturbation )

7) اثر ریشه های گیاهان در خاک های قدیمی ( Root marks )ب) ساختارهای چینه بندی زیستی (Biostratification structures ) :مانند : استروماتوليت ها( stromatolites ) :

جزء ساختار های چینه بندی زیستی هستند ( Biostratification structures ) ساختارهاي که به وسيله کلوني سيانو باکتري ها که رسوبات را به دام مي اندازد ايجاد مي گردد . و عموما جلبک هاي سبز _آبي مي باشند و ساکن محيط جزر ومدي کربناته هستند . استوماتوليت ها ساختارهاي رسوبي آلي هستند و فسيل نمي باشند . زيرا اشکال تشريحي قابل تشخيص ندارند و در آهک هاي پر کامبرين و پالئوزوئيک زيرين گسترش دارند.