برپایه گزارش شبكهتلویزیون سراسری ژاپن "ان.اچ.كی"، این ماشین نشاكاری با استفاده از اطلاعات ثبت شده درآن درباره شكل شالیزار و شناسایی محل به وسیله ماهواره، كار نشای شالی را انجام میدهد. این ماشین نشاكار خودكار، میتواند كه در طول‪ ۲۰‬دقیقه شالیزاری به مساحت هزار متر مربع را نشاكاری كند.

به گفته این مبتكران ،این ماشین بگونهای طراحی شده است كه اگر بیش از ‪ ۱۵‬سانتی متر دچار تغییر مسیر شود، رایانه آن مسیرش را تصحیح میكند. اكنون درژاپن كاركشت وبرداشت و حتی جمع آوری برنج و گندم همه به وسیله ماشینی انجام میگیرد كه فرد كشاورز هدایت آن را به عهده دارد و به همین دلیل فشار بدنی زیادی به كشاورزان وارد نمیآید.

درژاپن بسیاری از نشاكاران، كارمندان معمولی شركتها هستند كه تنها در روزهای آخر هفته به شالیزارهای خود سر میزنند. گسترش استفاده از ماشین آلات كشاورزی در ژاپن سبب شده فشار بدنی بر روی كسانی كه كار كشاورزی انجام میدهند، بسیار كاهش یافته و بههمین دلیل افراد با گذاشتن زمان كمی بتوانند به كار كشاروزی ادامه دهند. مبتكران مذكور میگویند كه بهبازار آمدن ماشین شالیكار خودكار و بدون نیاز به سرنشین كار را برای كشاورزان آسانتر كرده و هزینه تولید را كاهش خواهد داد.