این لامپ حکم نور آفتاب را دارد و باعث می شود گیاهان سریعتر رشد نموده و در جاهایی که نور کافی وجود ندارد این لامپ جایگزین مناسبی بجای نور آفتاب می باشد.

شماره تماس و تلگرام: 09305157658