درود دوستان من شنبه امتحان امنیت شبکه دارم!اما هرچی میگردم تو نت هیچ نمونه سوالی ازین درس نتونستم پیدا کنم تنها درس شبکه های کامپیوتری موجوده.مگه این درس تازه اومده؟ اگه کسی داره خواهشمندم برام بزاره و اینکه اگه کتابی جزوه ای ازش دارید هم بزارید سپاسگزار میشم