سال 2008 | 122 صفحه | ISBN: 9781921523274 | 1,43 MB |معرفی:
این راهنمای ارزشمند به ارائه تئوری های مختلف حوزه مدیریت مالی و همچنین ابزارهای مناسب و تست شده به منظور برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مدیریتی در حوزه مالی، پرداخته است.
در حقیقت این کتاب شامل روش ها، مدل ها، فعالیت ها و تکنیک ها، اهداف، عوامل، فاکتورهای اساسی موفقیت، KIPها، متریک ها یا شاخص ها، و سایر استراتژی های ITIL در زمینه فرایند مدیریت خدمات و منابع سازمانی می باشد.
در این اثر نویسنده به تبیین و روشن سازی عوامل ظریف مدیریت منابع و سرمایه سازمانی و برنامه ریزی های اقتصادی با توجه به جدیدترین استراتژی ها و فاکتورهای موجود نموده است.


چشم داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند. "کریستین بوبن"