PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : راهنمایی جهت نوشتن و نگارش پایان نامهalamatesoall
10-17-2012, 05:19 PM
1ـ فصل اول پایان نامه :
بيان مسئلهً اهداف و فرضيات و متغيرها :در اين بخش بر اساس موارد مطرح شده در فصل اول، ضرورت انجام اين مطالعه توجيه مي گردد. پس از نوشتن ضرورت مطالعه با جملات دقيق و گويا به اهداف مطالعه اشاره مي شود. اين اهداف در دو قسمت جداگانه(هدف کلي و اهداف جزئي) و دقيقاً مطابق با موارد ذکر شده در پروپوزال تصويبي نوشته مي شود. پس از آن سئوالات پژوهشي (در صورت توصيفي بودن مطالعه) و فرضيات پژوهش (در صورت داشتن اهداف تحليلي )نوشته مي شوند و سپس متغيرهاي پژوهش و تعريف عملياتي آنها نوشته مي شود.


2ـ فصل دوم پایان نامه :
کليات: اين فصل شامل دو بخش مي باشد بخش اول شامل توضيحات کلي است که يک پنجم پايان نامه را شامل مي شود بخش دوم تحت عنوان مروري بر متون که محدوديت اطلاعات موجود ارائه مي شود و نواقص احتمالي مطالعات قبلي مشخص مي گردد. رعايت نکات زير در نوشت مطالب اين فصل الزامي است:

الف) مطالبي که جنبه بديهي ندارند بايد با ذکر رفرانس مربوطه نوشته شوند.
ب) منابع به ترتيب استفاده در متن شمار گذاري شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفي مي شوند.ج) کليه جداول اشکال يا نمودارهاي استفاده شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفي مي شوند.د) جداول به صورت بسته ارائه شوند.ه) شماره گذاري صفحات پايان نامه از فصل اول شروع مي شود.و) شماره صفحات در سمت چپ در قسمت پايين صفحه نوشته مي شود.


3ـ فصل سوم پایان نامه :
روش ها و مواد : در اين فصل تنها به ذکر موارد زير اکتفا شده از ارائه نتايج به دست آمده خودداري شود. براي نوشتن مطالب از افعال مجهول استفاده شود..

الف) روش انجام مطالعه (توصيفي، تحليل، آينده نگر، گذشته نگر و..)
ب) ويژگي جامعه مورد مطالعه (انساني، غير انساني و...)
ج) طريقه نمونه گيري از جامعه مورد مطالعه ( تصادفي، سيستماتيک، خوشه ای و..)
د) روش تعيين تعداد نمونه با ذکر فرمول ه)چگونگي گروه بندي و تخصيص نمونه در گروههاي مورد و شاهدو) ذکر مکان و زمان انجام مطالعه ز)مشخصات افراد جمع آوري کننده اطلاعات ح)شرح انجام آزمايشات بر روي افراد مختلف با شيوه جمع آوري اطلاعات ط)ويژگي موارد و دستگاههاي مورد استفاده و ابزار بررسي (پرسشنامه، چک ليست و ..).
ي) ذکر مشکلات و محدوديت هاي پژوهشي و راه حل هاي اتخاذ شده


4ـ فصل چهارم پایان نامه :
نتايج: در اين فصل براي تمامي اهداف مورد مطالعه، نتايج بدست آمده به ترتيب ارائه شده و نتيجه آزمون آماري(p-value) آنها مشخص ميگردد.

در ارائه مطالب اين فصل رعايت نکات زير الزامي است:

الف) قبل از ارائه جدول توضيحات مربوط به آن نوشته شود
.ب) در توضيح محتواي جداول از ذکر جزئيات خودداري شود.
ج) نمودار مربوط به هر جدول بلافاصله مربوطه قرار داده شود.
د) براي اهداف تحليلي زير جدول مربوطه مقدار P.val براي هر پارامتر نوشته شود.
ه) محورهاي عمودي و افقي و نمودارها به فارسي نام گذاري شود.
و) عنوان جداول و شماره آن در بالاي جدول و عنوان و شماره نمودارها در پائين نمودار نوشته مي شود.


5ـ فصل پنجم پایان نامه :
بحث و نتيجه گيری: در اين فصل رعايت نکات زير الزامي است:
الف) هدف مطالعه نکات زير الزامي است:
ب) علت و نوع يا عدم وقوع مطالب بحث شود.
ج) يافته هاي اين تحقيق با يافته هاي ديگر از مقايسه شود( با ذکر شماره رفرانس)
د) در نهايت نتيجه گيري و جمع بندي کلي از يافته هاي تحقيق ارائه شود.
ه) از ذکر مجدد محتواي جداول و نمودارها در متن خودداري شود.


6ـ پيشنهادات پایان نامه :
اين قسمت به ذکر استفاده هاي علمي اين تحقيق، پيشنهاد براي بهبود فعلي و نيز پيشنهاد براي محققان ديگر جهت ادامه کار اختصاص دارد. محقق با توجه تجربه خود به علت آشنائي مستقيم با کمبودهاي اطلاعاتي در اين زمينه و مشکلات و جزئيات اجرائي کار مي تواند راهنمائي هايي براي ديگران داشته باشد تا کارهاي بعدي در مسير مناسب تر و کيفيت بهتري انجام شود. نقايص برطرف گردد و ديگران ميتوانند اين کار را در جنبه هاي مختلف ادامه داده و تکميل نمايند.


7ـ منابع References
در اين بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن ارائه مي گردد و فهرست منابع فارسي و انگليسي همراه با هم نوشته ميشود. طريقه صحيح نگارش طبق الگوي وانکوور منابع که به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري و مرتب شده باشند.


الف) مقالات: نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده(گان) تا 6 نفر سپس از عبارت et al استفاده شود، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات.٭ پورزن ع. گزارش 143 مورد انسداد مجاري صفراوي. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 1373،، 24: صفحات 41-33٭Cassell GH, Cole BC. Mycoplasma as agents of human disease. N Engl j Med, 1994, 304: 80-92

ب) کتاب فارسي: نام و نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده(گان)، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭ بدره اي ف. کتابنامه در نوشته هاي تحقيقي، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امير کبير، 1376: صفحه 29

ج)کتاب ترجمه: نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده(گان) اصلي، عنوان کتاب، نام خانوادگي و حرف اول نام مترجم، نوبت چاپ، محل ا نتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭آبرامسون ج ه . روشهاي تحقيق در پزشکي اجتماعي. ترجمه حسن آبادي ع، چاپ اول، شيراز. 1378: صفحات 120-100

د) کتاب خارجي : نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده(گان) آن بخش، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات

Thomas KH, Collins Bj and Taylor L(eds). Infection and the spread of microorganism. 1 st ed, New York : Williams and Wilkins, 2001:70-76


ه) بخشي از يک کتاب خارجي: نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده(گان) آن بخش، عنوان آن بخش از کتاب، نام خانوادگي و حرف اول نام مولفين کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.
٭Wagner MB. Epidemiology of nosocomial infection. In: Hospital (eds: Benet JV and Brachman PS). 2nd ed. Boston : Little Brown , 2000:121-135 )


8ـ بيوگرافي علمي محقق :
نوشتن اين قسمت براي تمامي کارورزان و دستياران الزامي مي باشد. محقق روند تحصيل سوابق علمي و فعاليت هاي پژوهشي خود را بطور دقيق و حداکثر در يک صفحه ارائه مي کند.


9ـخلاصه انگليسي Abstract :
در اين بخش محقق خلاصه پايان نامه خود را به زبان انگليسي ارائه مي نمايد. که در اين خلاصه با رعايت موارد ذکر شده در خلاصه فارسي نوشته مي شود ذکر کليده واژه ها Key Words در انتهاي خلاصه انگليسي الزامي است.