PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بسيج گامي بلند به سوي ظهورaram89
11-30-2010, 01:58 AM
http://pnu-club.com/member42034-albums326-1448.jpgتشكيل بسيج مستضعفين به فرمان امام خمينى (ره ) : 5 آذر 1358

((بسيج لشكر مخلص خداست )).
امام خمينى (ره )
نـيـروى انـسـانى همواره به عنوان عظيم ترين و ارزشمندترين سرمايه به شمار مى آيند و قشر عظيم : نيروهاى انسانى كه اساس تحرك اجتماع را تـشـكـيـل مـى دهـنـد، جـوانـان مـى بـاشـنـد، بـديـهـى اسـت كـه حـيـات يـك جـامـعـه و بـروز تـغـيـيـرات و ايـجـاد فـعـل و انـفـعـالات در راهـيـابـى بـه سـوى كـمـال و تـعالى ، توسط جوانان صورت مى گيرد و اين واقعيت انكارناپذير است ، زيرا هر جامعه فاقد پويايى و حركت و بطور اخص "هدفمندى "، محكوم به جمود، ركود و سكون است .
جـوانـان مـى تـوانـد هـمـچـون اهرمى نيرومند و نيروى محركه اى قوى ، زمينه شتاب و حركت سريع به سوى فرهنگ و تمدن ، اختراعات و ابتكارات ، ابـداعـات و نـوآوريـهـا را فـراهـم آورده ، تـكـامـل اجـتـمـاعـى ، آسـايـش امـنـيـت ، رفـاه و نـيـكـبـخـتـى را در جـوامـع خـويـش پـى ريـزى نـمـايـنـد. بـى دليـل نـيـست كه بخش ‍ اعظم برنامه ريزيها و خط دادن به جوانان اجتماعات خود و جوامع تحت سلطه صرف مى شود و پيداست كه هدف ، مهار فكر و ذهـن جـوانـان و هـدايـت آنـهـا بـه جـهـت هـاى مـورد نـظـر خـود مـى بـاشـد تـا قـدرت تـفـكـر و تـعـقـل و پـويـايى از اين قشر گرفته شود با بحدى تضعيف شود كه خطرى براى زورمداران محسوب نگردد و هر گاه معدودى سالم باقى بماند، قابل كنترل و سركوب باشد.
مـيـزان گـسـتـردگـى و شـدت بـرنـامـه هـاى شـيـطـانـى ، تـخـديـر، تـحـمـيـق و مـنـحـرف سـازى جـوامـع تـوسط استعمارگران ، به مكتب و آرمانهاى ملل و همچنين به روحيه و نژاد ملت و موقعيت كشورها از نظر سياسى و اقتصادى و نظامى بستگى مستقيم دارد. به گواهى تاريخ ، استعمارگران به ايـن واقعيت آگاه بوده ، اعتراف نموده اند كه اسلام ، مكتبى الهى ، كامل و جوابگوى تمام نياز بشر و داراى جهان بينى وسيع و پويا است و احكام آن ، جـهـان شـمـول و فـراگـير و مطابق با اقتضاى زمان مى باشد و در ميان پيروان مذاهب اسلامى ، شيعيان ظلم ستيزترين مسلمانان مى باشند. از طرفى ايـران از نـظر جغرافيايى داراى موقعيتى خاص و استراتژيك مى باشد و از نظر منابع و ذخاير معدنى از غنى ترين كشورهاى دنيا است و مهد شيعه به حساب مى آيد، از ديرباز مورد طمع قدرتهاى شيطانى دنيا به شيوه هاى مختلف بوده است .
بـه دنـبـال پـيـروزى انـقـلاب ، دسـت غـارتـگـران اسـتـعـمـارگـر از ايـران قـطـع و مـنافع آنان به خطر افتاد. ملت شجاع و از بند رسته ايران با اتكال به خداوند متعال و با بهره گيرى از استعدادهاى بالقوه خود و بهره مندى از امكانات كشور به زعامت رهبر كبير انقلاب ، سازندگى كشور را آغـاز كـرد و ضـمـن حـفـاظـت و پـاسدارى از انقلاب ، با ايده بيدارى ملتها و آزادى انسانها از بند استثمار و استعمار به ترويج اسلام ناب پرداخت و مـلل ديـگـر دنـيـا نـيـز بـا الگـوگـرفـتـن از انـقـلاب اسلامى ايران ، پرچم مخالفت و ستيز با حضور ابر قدرتها و ايادى آنان در ممالك خويش را بـرافـراشـتند. استعمارگران ، منافع خود را در دنيا در خطر ديدند و براى حفظ منافع ، به ريشه متوجه گرديده از هيچ دشمنى و شرارت عليه آن فروگذار نكردند.
يـكـى از خـطـراتـى كـه انـقـلاب نـوپـاى اسـلامـى را تـهـديـد مـى كـرد، حـمـله نـظـامـى بـود. امـام (ره ) در پـنـجـم آذر 1358، فـرمـان تشكيل بسيج را صادر و چنين فرمودند:(70)
بـايـد هـمـه قـوايـمـان را مـجـتـمـع كـنـيـم بـراى نـجـات دادن يـك كـشـور، بـايـد اگـر مـسـائلى بـراى مـا پـيـش بـيـايـد، هـر چـه هـم سـخـت بـاشـد، تحمل كنيم ... قواى خودتان را مجهز بكنيد و تعليمات نظامى پيدا كنيد و به دوستانتان هم تعليم دهيد... مملكت اسلامى همه اش بايد نظامى باشد و تـعـليـمـات نـظامى داشته باد... همه جا بايد اينطور بشود كه يك مملكتى بعد از چند سالى كه بيست ميليون جوان دارد، بيست ميليون تفنگدار داشته باشد و بيست ميليون ارتش داشته باشد...
امت وفادار امام (ره ) بخصوص جوانان بدون فوت وقت به تشكيل بسيج جهت تحقق ارتش بيست ميليونى پرداختند.
از زمـانـى كـه نـام بـسـيـج در فـرهنگ انقلاب جايگاه ويژه خويش را به عنوان يك ارزش الهى پيدا كرد، حيات انقلاب اسلامى و تداوم حركت توده هاى محروم و مستضعف در جهان تضمين شد.
بـسـيـج در زمانى كوتاهى توانست قلبها را تسخير و دلها را شيفته خود نمايد و ثابت كرد كه مرز جغرافيايى نمى شناسد و محدود به يك سرزمين خاص ‍ نمى شود، زيرا بسيج يك جريان و يك فرهنگ ارزشى است كه تمامى صفات و خصلتهاى نيك و پسنديده را در آيينه وجودى خويش متبلور نموده است .


بسيج در دوران دفاع مقدس
هـنـوز يـك سال از صدور فرمان امام (ره ) نگذشته بود كه رژيم بعث عراق در راستاى اهداف پليد استكبار جهانى ، عليه ايران دست به يك حمله همه جانبه زد.
انـقـلاب اسلامى در آن شرايط بحرانى ناشى از دگرگونيها و تغيير و تحولات ، هيچگونه آمادگى لازم را براى مقابله با متجاوزان نداشت . ارتش جـمـهـورى اسـلامـى ايـران كـه بـا حـمـايـت امـام (ره ) تـوانـسـتـه بـود جـايـگـاه خـود را پـيـدا نـمـايـد، در حـال خـودسـازى و تـثبيت نظم و انضباط بود. سپاه پاسداران هم كه نهادى نوپا و براى حفظ امنيت شهرها بوجود آمده بود، فاقد هر گونه تجهيزات لازم و تجربه كافى براى مقابله با متجاوز خارجى بود.
دشـمـن هم با ارتشى تا بن دندان مسلح و برخوردار از پشتيبانى قدرتهاى استعمارى ، كشور را مورد هجوم قرار داد. در اينجا بود كه نقش بسيج به عـنـوان يـك نـيـروى جـوشـيـدن از مـتـن مـردم انـقـلابـى ، در صحنه دفاع مقدس ‍ ظهور و بروز پيدا كرد. دشمن كه سوداى فتح سه روزه را در سر مى پروراند، در همان روزهاى نخستين با مردمى مواجه گشت كه با دست خالى به دفاع از كيان مقدس نظام اسلامى برخاسته بودند و از ايثار جان خويش دريغ نمى كردند.
جـوانـان سـلحشورى كه به فرمان امام (ره ) در پايگاههاى مقاومت تحت عنوان بسيجى گرد آمده بودند و با كوچكترين اشاره ايشان به جبهه هاى نبرد هجوم مى بردند و تا آخرين قطره خون خويش ، ايستادگى و مقاومت مى كردند.
در طول هشت سال دفاع ، بسيج آن چنان درخشيد كه دشمنان اعتراف كردند كه ((قدرتى كه در بسيج نهفته ، توان مقابله با يكايك ارتشهاى كلاسيك جـهـانـى را دارد.)) بسيج وظيفه جذاب ، آموزش و سازماندهى نيروهاى مردمى و اعزام آنها به جبهه هاى نبرد را بر عهده داشت و توانست جمعيت مؤ من و صـاحـب ارزشـى را از امـت حـزب الله ، در درون خـود بـپـرورانـد و پـايـه ريـزى ارتـش مـردمـى را دنبال كند، و سرانجام پس از هشت سال دفاع مقدس ، بسيجيان مظلوم و سلحشور جبهه هاى توحيد به همراه امت شهيد پرور، از اين آزمايش الهى سربلند و پـيـروز بـيـرون آمـدنـد و از نـوجـوان 13 سـاله تـا پـيـرمـرد 80 سـاله در مـيـان خـيـل عـظـيـم شـهـداى بـسـيـج مـشـاهـده مـى شـود. چـه زيـبـا امـام راحل اين چهره هاى مظلوم را به تصوير كشيد و فرمود:(71)
شما آيينه مجسم مظلوميتها و رشادتهاى اين ملت بزرگ در صحنه نبرد و تاريخ مصور انقلابيد. شما فرزندان دفاع مقدس و پرچمداران عزت مسلمين و سپر حوادث اين كشوريد.
سردار محسن رضايى فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، در رابطه با نقش نيروهاى بسيجى چنين بيان داشته است :(72)
((... پـيـروزيـهـاى عـظـيـم نـظامى كه ما در جبهه هاى جنگ به دست آورديم ، با خط شكنيها و هجوم دلاورانه رزمندگان بسيجى صورت گرفته و در بـرسـى نـقـش بـسـيـج در طـول 8 سـال جـنگ ، ما بايد عامل اصلى پيروزيهاى نبرد را، بسيجيهاى عزيز و دلاورمان بدانيم كه جبهه هاى جنگ شاهد اين دلاوريها بود و به همين دليل هم پيروزيهاى بزرگ در ميدان جنگ به دست آمد...))
وظـيـفـه بـسـيج فقط به جنگ و مسئله نظامى محدود نمى شود و امنيت داخلى كشور در سخت ترين شرايط يعنى دوران فعاليت منافقين و ديگر گروههاى ضد انقلاب ، به مدد نيروهاى بسيج و پايگاههاى مقاومت حفظ شد.
در حـوادث طـبـيـعـى و بـلايـا، حـضور بسيجيان گره گشاى مشكلات و مايه دلگرمى مردم و مسئولين بوده است . كما اينكه در حادثه اسف بار زلزله رودبار در سال 1369، سرعت عمل و ايثار نيروهاى مردمى در عمليات نجات بحدى بود كه خارجيان حاضر در منطقه با اظهار تعجب از حضور گسترده بـسـيـجـيـان اقـرار كـردنـد كـه بـه حـضـور آنـان احـتـيـاج نـيـسـت . مـردان بـسـيـجـى در مـنـطـقـه زلزله زده و زنـان بـسـيـجـى در شـهـرهـا بـا تشكيل صفهاى بسيار طويل اهداى خون و اهداى كمكهاى نقدى و جنسى ، جهانيان را به تحسين وا داشتند.
در امـر خـطير و حياتى مبارزه با تهاجم فرهنگى و جلوگيرى از استحاله فرهنگ انقلاب ، اصلى ترين نيروى مدافع ، بسيج بوده است و با اطاعت از فـرمـان رهـبـر مـعـظـم انـقـلاب ، بـراى حـفـظ فـضـيـلتـهـا و ارزشـهـاى انـقـلاب در وسـط ميدان مبارزه حضور دارد. اصولا تفكر بسيجى كارسازترين عـامـل در سـخـت ترين ميادين مبارزه بوده است . البته بايد اقرار نمود كه آرمن امام (ره ) در خصوص بسيج در همه ابعادش تحقق نيافته است و هر روز كه از عمر انقلاب مى گذرد، نياز كشور و انقلاب به بسيج و تفكر بسيجى بيش از پيش ‍ احساس مى شود.


http://pnu-club.com/member42034-albums326-1447.jpg
شركت خواهران در امر بسيج
جـهـاد در مـكـتـب اسـلام از فـروع ديـن و از واجـبـاتـى اسـت كـه اسـتـوارى ديـن بـسـتـگـى بـدان دارد زيـرا اسـبـاب سـربـلنـدى ، اعـتـلا و كـمـال و اسـتـقـلال جـامـعه مسلمانان شده و آن را در مقابل ديگر ملل و دشمن متجاوز موجوديت و موقعيت مى بخشد. به سبب آنكه دفاع در يك جامعه اسلامى حـالت وجـوب هـمـگـانى دارد، و چون مقدمه واجب مى گردد و بايد مسلمانان اعم از زن و مرد براى ايجاد زمينه آموزش و حفظ تواناييهاى دفاعى كه خود مقدمه است ، كوشش نمايند.
بـديـن تـرتـيـب بـر زنـان مـسـلمان نيز واجب است تا در جهات مختلف از جمله رزمى ، نظامى براى مقابله با دشمن مهاجم به كشور اسلامى ، آماده دفاع باشند.
بر همين مبنا آموزش نظامى خواهران نيز در بسيج آغاز شد. و با فرمايشهاى امام خمينى (ره ) در سالروز ولادت حضرت زهرا (س ) نكات مبهمى نيز كه در اين رابطه وجود داشت ، روشن شد.
ايشان فرمودند:(73)
حـضـرت زهـرا (س ) مـجاهده و مخاطبه با حكومت هاى وقت داشته و آنها را محاكمه مى كرده اند. شما بايد از ايشان تبعيت كرده و به او اقتدار كنيد تا در روز زن وارد شويد و اگر بپذيريد، هم بايد در ميدان تحصيل و علم و هم در ميدان دفاع از اسلام مجاهده نماييد، كه دفاع از اسلام از مهماتى است كه بـر هـر مـردى و زنـى و هـر كـوچـك و بـزرگـى واجـب اسـت . اگـر دفـاع بـر هـمـه واجـب شـد مـقـدمـات دفـاع هـم بـايـد عـمـل شـود. ايـن طـور نـيـست كه بر ما واجب باشد دفاع بكنيم ولى ندانيم چگونه دفاع نماييم . البته در آن محيطى كه شما تعليم نظامى مى بينيد بايد محيط آزاد و صحيح باشد و همه جهات عفاف محفوظ گردد.
مـركـز بـسيج خواهران ماموريت جذب ، آموزش و سازماندهى بانوان كشور را به عهده دارد و توانسته است در امر آموزش خواهران در زمينه هاى نظامى - امـدادگـرى - عـقـيـدتـى سياسى و سواد آموزى ، اقدامات موثرى را به انجام برساند. همچنين خواهران بسيجى در دوران دفاع مقدس در پشت جبهه نيز حـضـورى فـعـال داشـتـه و در تـهـيـه و تـدارك وسـايـل مـورد نـيـاز رزمـنـدگـان اسـلام زحـمـات زيـادى را متحمل شدند.


بسيج از ديدگاه امام خمينى (ره ) (74)
بسم الله الرحمن الرحيم
تـشـكـيـل بـسيج در نظام جمهورى اسلامى ايران يقينا از بركات و الطاف جليه خداوند تعالى بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامى ايران ارزانى شـد. در حـوادث گـونـاگـون پـس از پيروزى انقلاب ، خصوصا جنگ ، بودند نهادها و گروههاى فراوانى كه با ايثار و خلوث و فداكارى و شهادت طـلبـى ، كـشور و انقلاب را بيمه كردند. ولى حقيقتا اگر بخواهيم مصداق كاملى از ايثار و خلوص و فداكار و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارايه دهـيـم چـه كـسـى سـزاوارتـر از بـسـيـج و بـسـيـجـيـان خـواهـنـد بود. بسيج شجره طيبه و درخت تناور و پرثمرى است كه شكوفه هاى آن بوى بهار وصـل و طـراوت يـقـيـن حديث عشق مى دهد. بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامى است كه پيروانش بر گلدسته هاى رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.
بـسـيـج مـيـقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسلامى است كه تربيت يافتگان آن نام و نشان در گمنامى و بى نشانى گرفته اند. بسيج لشكر مـخـلص ‍ خاست كه دفتر تشكل آنرا همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده اند. من همواره به خلوص و صافى بسيجيان غبطه مى خورم و از خدا مى خـواهـم تـا بـا بـسـيـجيانم محشور گرداند. چرا مكه در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجى ام . من مجددا به همه ملت بزرگوار ايران و مسئولين عرض ‍ مى كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين ساده انديشى اين است كه تصور كنيم جهانخواران خصوصا آمريكا و شوروى از ما و اسلام عزيز دسـت بـرداشته اند، لحظه اى نبايد از كيد دشمنان غالفل بمانيم در نهاد و سرشت آمريكا و شوروى كينه و دشمنى با اسلام ناب محمدى (صلى الله عـليـه و آله و سـلم ) مـوج مـى زنـد. بـايـد بـراى شـكـسـتـن امـواج طـوفـانـهـا و فـتـنـه هـا وجـلوگـيـرى از سـيـل آفـتـها به سلاح پولادين صبر و ايمان مسلح شويم . ملتى كه در خط اسلام ناب محمدى (صلى الله عليه و آله و سلم ) و مخالف با اسكتبار و پول پرستى و تبحرگرايى و مقدس نمايى است ، بايد همه افرادش بسيجى باشند و فنون نظامى و دفاعى لازم را بدانند، چرا كه در هنگامه خطر ملتى سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگى لازم رزمى را داشته باشد.
خـلاصـه كـلام ، اگر بر كشورى نداى دلنشين تفكر بسيجى طنين اندازد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد والا هر لحظه بايد منتظر حادثه باشيم . بسيج بايد مثل گذشته و با قدرت و اطمينان خطار به كار خود ادامه دهد. امروز يكى از ضرورى ترين تشكلها بسيج دانشجو و طلبه است . طالب علوم دينى و دانشجويان دانشگاهها بايد با تمام توان خود در مراكزشان از انقلاب و اسلام دفاع كنند. فرزندان بسيجى ام در اين مـراكـز، پـاسدار اصول تغييرناپذير ((نه شرقى و نه غربى )) باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلى بيشتر به اتحاد و يگانگى احتياج دارنـد. فـرزنـدان انـقـلاب بـه هـيـچـوجـه نـگـذارنـد ايـادى آمـريـكـا و شـوروى در آن دو محل حساس نفوذ كنند. تنها با بسيج است كه اين مهم انجام مى پذيرد و مسائل اعتقادى بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمى است . حوزه علميه و دانشگاه بايد چهارچوبهاى اصيل اسلام ناب محمدى - (صلى الله عليه و آله و سلم ) - را در اختيار تمامى اعضاى بسيج قرار دهند. بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامى باشند و اين شدنى است ، چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسلامى نيست ، بايد هسته هاى مقاومت را در تمامى جـهـان بوجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد. شما در جنگ تحميلى نشان داديد كه با مديريت صحيح و خوب مى توان اسلام را فاتح جهان نمود. شـما بايد بدانيد كه كارتان به پايان نرسيده است . انقلاب اسلامى در جهان نيازمند فداكاريهاى شماست . مسئولين تنها با پشتوانه شماست كه مـى تـوانـنـد بـه تـمـامـى تـشنگان حقيقت و صداقت اثبات كنند كه بدون آمريكا و شوروى مى شود به زندگى مسالميت آميز، تواءم با صلح و آزادى رسيد. حضور شما در صحنه ها موجب مى شود كه ريشه ضد انقلاب در تمامى ابعاد از بيخ و بن قطع گردد.
مـن دسـت يـكـايـك شـمـا پـيـشـگـامـان رهـايـى را مـى بـوسـم و مـى دانـم كـه اگـر مـسـوليـن نـظـام اسـلامـى را شـمـا غـافل شوند به آتش دوزخ الهى خواهند سوخت . بار ديگر تاءكيد مى كنم كه غفلت از ايجاد ارتش بيست ميليونى ، سقوط در دام دو ابر قدرت جهانى را به دنبال خواهد داشت
مـن از تـمـامـى بسيجيان ، خصوصا از فرماندهان عزيز آن تشكر مى كنم و از دعاى خير براى اين فرزندان باوفاى اسلام غفلت نخواهم نمود. خداوند شـهـداى عـزيـز و گـمـنـام بـسـيج را كه به عمت همجوارى اهل بيت (عليهم السلام ) متنع و جانبازان عزيز را شفا و اسرار و مفقودين عزيز را سالما به اوطانشان بازگرداند و هر روز بر عظمت و شوكت اين نهاد مقدس و مردمى كه پيروان اسلام عزيز و حضرت بقيه الله الاعظم - ارواحنا لمقدمه الفداء - هستند بيفزايد.
و السلام عليكم و رحمه الله
روح الله الموسوى الخمينى 2/9/1367بسيج از ديدگاه مقام معظم رهبرى (75)
بـسـيـج يـكى از بركات انقلاب و از پديده هاى بسيار شگفت آور و مخصوص ‍ اين انقلاب است ، اين هم يكى از آن چيزهاى است كه امام بزرگوار ما با ديـد الهى خود، با حكمتى كه خداى متعال به او ارزانى كرده بود، براى كشور و ملت و انقلاب ما به يادگار گذاشت . اگر بخواهيم بسيج را در يك تعريف كوتاه معرفى كنيم بايد بگوييم ، بسج عبارت است از مجموعه اى كه در آن پاكترين انسانها، فداكارترن و آماده بكارترين جوانان كشور، در راه اهـداف عـالى اين ملت و براى كمال رساندن و به خوشبختى رساندن اين كشور، جمع شده اند. بسيج عبارت است از تشكيلاتى كه در آن افراد مـتـفـرق و تـنـهـا، بـه يـك مـجـمـوعـه عـظـيـم و مـنـسـجـم ، بـه يـك مـجـمـومـه آگـاه ، مـتـعـهـد، بـصـيـر و بـيـنـا بـه مـسـائل كـشور و به نياز ملت ، تبديل مى شوند، مجموعه اى كه دشمن را بيمناك و دوستان را اميدوار و خاطر جمع مى كند، معناى بسيج اين است . بسيج در حقيقت مظهر يك وحدت مقدس ميان افراد ملت است . همه ميدانهاى كه بسيج در آن حضور پيدا كرده است ميدانهاى ملى است ، ميدانهاى مربوط به همه ملت اسـت . مـثـل مـيـدان دفـاع مـقـدس ، مـيـدان سـازنـدگـى و خـدمـات عـمـومـى . هيچ وقت كشور از يك مجموعه عظيمى كه از بهترين فرزندان كشور و با اين خصوصيات تشكيل شده است بى نياز نيست .
بـسـيـج در واقـع مـظـهـر عـشـق و ايـمـان و آگـاهـى و مجاهدت و آمادگى كامل براى سربلند كردن كشور و ملت است . شما كه در بسيج هستيد به عنوان نيروهاى مؤ من و آگاه ، قدر اين خصوصيت را بدانيد. امروز سازماندهى بسيج در سراسر كشور در حدود پنج ميليون است ، اما اين سازماندهى ، يقينا از اين گسترده تر خواهد شد. با يك ديد وسيع كه نگاه كنيم همه انسانهايى كه اين خصوصيات را دارند، در واقع جزء بسيج اند، در حقيقت همه انسانهاى مؤ من ، آگاه ، بصير، عاشق ، متعهد، علاقمند و آگاه به كار، در هر ميدانى از ميدآنهاهستند كه براى ملت مفيد است ، جزو بسيجند. لذا بسيج يك نام مقدس اسـت . مـن بـه شـمـا عـزيـزانـم عـرض مـى كـنـم كـه يـكـى از بـرجـسـتـه تـريـن خـصـوصـيـاتـى كـه بـراى فـرد بـسـيـجـى قايل هستيم ، عبارت است از صفا و خلوس و معنويت بسيجى ، ارتباط با خدا در بسيجى يك خصوصيت عمده است .
http (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lailatolgadr.n et%2Frozha-va-roydadha%2Froydadhaeh-azar-mah%2F)://www.lailatolgadr.net/rozha-va-roydadha/roydadhaeh-azar-mah/ (http://pnu-club.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lailatolgadr.n et%2Frozha-va-roydadha%2Froydadhaeh-azar-mah%2F).