PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي(1 )Borna66
03-23-2009, 12:04 AM
آموزش کارگاهي فيلمنامه نويسي(1 )

يادداشت: در نخستين روزهاي تاريخ سينما چيزي بعنوان فيلمنامه وجود نداشت، سينما صرفاً يك هيجان تازه و معجزه شگفت انگيز بازار مكاره بود.
بسياري فيلمها بصورت في البداهه...
در نخستين روزهاي تاريخ سينما چيزي بعنوان فيلمنامه وجود نداشت، سينما صرفاً يك هيجان تازه و معجزه
شگفت انگيز بازار مكاره بود. بسياري فيلمها بصورت ف يالبداهه و ديگر فيلمها به صورت يادداشتي بر تكه اي آاغذ
شكل مي گرفتند.
بعدها آه طرحهاي داستاني به حد آافي پيچيده شدند، وجود فيلمنامه ضرورت پيدا آرد.
در اوايل قرن بيستم بود. نخستين « بيوگراف » ، اولين شرآت فيلمسازي آه نويسندگان را به خدمت گرفت
فيلمنامه ها شبيه خلاصه داستان (سيناپس) بود. در اين دوران فيلمسازي براساس آثار داستان نويسان و
نمايشنامه نويسان رونق گرفت بطوري آه حدود ٣٠٠ طرح داستاني از ميان آثار شكسپير به فيلم تبديل شد.
از پيشرفته ترين شيو ههاي فيلمنامه نويسي آن دوران آه بوسيله جوان ماتيس براي فيلمنامه هاي صامت ابداع شد،
است. در اين روش فيلمنامه بصورت نما به نما و تفكيك شده با ذآر ديدگاه دوربين نوشته « دآوپاژ مانند » شيوه
مي شد. به اين خاطر در پايان دوره صامت، آارگرداني و فيلمنامه نويسي بسيار نزديك بهم و تقريباً يكسان شمرده
مي شد. (خواننده جاز ١٩٢٧ اولين فيلم ناطق)
با ورود صدا و آلمات به سينما شيوه فيلمنامه نويسي تغييراتي اساسي آرد، در ابتدا نسخه هاي تئاتري را فيلم
مي آردند ولي بخاطر آارآرد متفاوت تئاتر و سينما ديالوگها خسته آننده و ملال آور بود.
به اين ترتيب به تدريج ترآيب مناسبي از تصوير و ديالوگ براي نگارش فيلمنامه پذيرفته شد.
آمريكا بنيان نهاده شد و فيلمنامه نويسي بصورت حرفه اي مستقل از « اتحاديه فيلمنامه نويسان » در ١٩٣٣
آارگرداني درآمد.
در روند پيشرفت فيلمنامه نويسي امروزه فيلمنامه ها بيشتر بصورت گروهي نگارش مي شود. آه نفر اصلي طراح
داستان و آساني مثل :ديالوگ نويسان، طنز نويسان و... فيلمنامه نويس را همراهي مي آنند.
تعريف فيلم نامه :
تعاريف متعددي براي فيلم نامه ذآر مي آنند آه در حقيقت همة آنها يكسان است.
- داستاني آه با تصاوير، در قالب گفت و گو و توصيف، در بطن ساختار دراماتيك بيان مي شود.
- طرحي ساختاري براي فيلم.
- ثبت علائمي براي انتقال صوت و تصاوير به نوار فيلم با روشي آه بيشترين تأثير خود را در حداقل زمان بر مخاطب
به جاي گذارد.
- داستان شخصيتي آه تجربه اي حسي را پشت سر م يگذارد، با مشكلي مواجه م يشود و در طول فيلمنامه در
پي حل آنست.
دلايل شكل گيري فيلم نامه :
- صرفه جويي درهزينه توليد فيلم
- پرورش آامل ايده ها
- استفاده از تمام ايده ها
- منظم آردن ايده ها
تفاوت داستان و فيلمنامه :
داستان يك اثر آامل هنري است ولي فيلمنامه نويسي يك روند مشارآتي و فيلمنامه يك جزء از مجموعه يك آار
هنري يعني فيلمسازي است مانند نقشه يك ساختمان. مخاطب اصلي فيلمنامه نه خواننده يا تماشاگر آه گروه
سازنده فيلم است، يعني فيلمنامه نوشته مخصوص خواص است.
وظايف فيلمنامه نويس پيش از شروع به نوشتن :
١- بايد پيش از شروع به نوشتن داستان را بر حسب شخصيتي آه مسير ماجراي دراماتيك را طي آرده بشناسيد.
براي اين آار مهمترين مطلب، يافتن موضوعي براي يك داستان است.
٢- پس از انتخاب موضوع آنرا بر حسب محوريت شخصيتها بصورت آوتاه بنويسيد.
٣- يك يا چند شخصيت اصلي انتخاب آنيد و نياز آنها را آه در طول داستان مي خواهند به آنها برسند مشخص آنيد.
نياز مريم در فيلمنامه نجات يافتگان طي آردن مسير بيابان و رسيدن به مريوان است. ♦
٤- تحقيق به دو صورت آتابخانه اي و ميداني صورت م يگيرد و يكي از مهمترين بخشهاي شكل گيري يك فيلم نامه
است.
روش تحقيق ميداني :
به محلهايي آه مي خواهيد درباره آنها بنويسيد برويد و خصوصيات آنها را نوشته يا روي نوار ضبط آنيد و حتي
الامكان از آنها عكس بگيريد. مي توانيد در مورد هر شخصيت با دوستان، هم رشته اي ها، هم صنفي ها و يا
شخصي مشابه به او صحبت آنيد. در اين مرحله شايد لازم باشد مدتي را با شخصيت يا مشابه او زندگي آنيد.
مصاحبه حاتمي آيا با مسعود فراستي درباره مراحل تحقيق فيلمنامه از آرخه تا راين: ♦
در جشنواره اصفهان سال هفتاد به يكي از ميهمانان فيلمساز جشنواره به نام خانم فَرانك جلالي برخوردم آه
مقيم آلمان بود. قصه را به او گفتم و از او آدرس گرفتم آه در آلمان بيشتر صحبت آنيم، قبول آرد. رفتم و چند
صباحي آنارشان بودم. راحت در زندگي آنها فرو رفته بودم. يادم هست در جنگلهاي روستايي آه اقوام شوهرش
خدايا من اينجا چكار م يآنم؟ » زندگي مي آردند، يك لحظه آه خلوت مي آردم، وحشت برم مي داشت و مي گفتم
همان حالي آه !« يا علي، نايست، پيش برو »: ولي چيزي نهيب م يزد ....؟« آرخه آجا، اين جنگلهاي مونيخ آجا
براي جبهه رفتن در اواخر جنگ داشتم.
روش آتابخانه اي :
ممكن است درمورد مكان، داستان، يا شخصيتهايي آه به آنها دسترسي نداريد بنويسيد بهترين منابع تحقيق؛
آتاب، روزنامه، مجلات، پايان نامه و خصوصاً اينترنت است.
تمرين ١: فكر اوليه براي يك فيلمنامه را در سه- چهار جمله بر حسب ماجرا و شخصيت بنويسيد.
:104::282::238::109::72:
گردآونده:طه-Borna66