بالا
لامپ رشد گیاه

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


 تایپ متن و مقاله و پایان نامه

 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 از مجموع 6

موضوع: چرا بازار سرمایه باید کارا باشد؟

 1. #1
  donya88 آواتار ها
  • 3,095
  • 2,753
  كنترل باشگاه

  عنوان کاربری
  كنترل باشگاه
  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  3,656

  پیش فرض چرا بازار سرمایه باید کارا باشد؟

  چرا بازار سرمایه باید کارا باشد؟
  همان طور که قبلاً گفته شد در یک بازار سرمایه کاراقیمت اوراق بهادار بسرعت با تزریق اطلاعات جدید تعدیل می شود و ازاینرو قیمت جاری اوراق بهادارکاملاً تمام اطلاعات درباره ی اوراق بهادار را انعکاس می دهد . اگرچه موضوع بازار سرمایه کارا،نسبتاً واضح است اما ما اغلب غافل میشویم،ازدر نظر گرفتن این که چرا بازار سرمایه باید کارا باشد؟ و چه مجموعه ا ی ازمفروضات مفهوم بازار سرمایه کارا را تبیین می کند؟ فرض اولیه ومهم یک بازار سرمایه کارا ، حضور تعداد زیادی از افراد که هریک مستقل از دیگری به دنبال حداکثرسازی منافع اند را جهت تجزیه وتحلیل و ارزش گذاری اوراق بهادار، ملزم می دارد. فرض دوم، این است که اطلاعات جدید مربوط به اوراق بهادار بصورت تصادفی به بازار می آید وزمانبندی اعلام این اطلاعات مستقل از یکدیگرمی باشد . فرض سوم،که بخصوص تعیین کننده است: سرمایه گذارانی که به دنبال بیشینه سازی منافع اند ، قیمت اوراق بهادار را در واکنش به اثر اطلا عات جدید تعدیل می کنند. اگر چه تعدیلات قیمت ممکن است ناقص باشد،اما این نواقص بدون غرض می باشد،بدین مفهوم که برخی اوقات بازار (قیمت ها را)بیش ازحد تعدیل می کند (overadjustment )و دیگراوقات کمتر ازحد(underadjustment (اما شما نمی توانید پیش بینی کنید که در یک زمان معین چه رخ خواهد داد . اثر مر کب (1) اطلاعاتی که به صورت تصادفی، مستقل ، غیر قابل پیش بینی می آید و (2) سرمایه گذاران متعدد در حال رقابت که قیمت اوراق بهادار را بسرعت در واکنش به ورود اطلاعات جدید تعدیل می کنند ، این مفهوم رامی رساند که هر کسی انتظار خواهد داشت که تغییرات قیمت مستقل و تصادفی باشد . شما می دانید فرآیند تعدیلحضور تعداد زیادی از سرمایه گذاران که حرکات اوراق بهادار را تعقیب می کنندو اثراطلاعات جدید بر ارزش اوراق بهادار راتجزیه وتحلیل میکنند وتا زمانی که قیمت اوراق بهادار در واکنش به اطلاعات جدید تعدیل شود ، به خرید وفروش ان می پردازند ، راملزم می دارد . این فرضیه(داستان )بیان می دارد که بازار سرمایه مبتنی بر اطلاعات، یک میزان حداقل مبادله رالازم دارد و اینکه مبادلات بیشتر بوسیله سرمایه گذاران متعدد درحال رقابت، موجب تعدیل سریعتر قیمت و ساخته شدن بازاری کاراتر می شود . در نهایت، چون قیمت اوراق بهادار با همه اطلاعات جدید تعدیل می شود. این قیمت همه اطلاعاتی که به صورت عمومی در هر نقطه ای از زمان موجوداست را منعکس می کند. بنابراین قیمت اوراق بهادار که هر زمان شایع می شود، انعکاسی بی غرض از همهاطلاعات موجود جاری است . طبق تعریف اطلاعاتی که از قبل ، معلوم و قابل پیش بینی نیست، زیرا اگر اطلاعات قابل پیش بینی باشد، اثر آن در اوراق بهادار محفوظ است .فرضیه های پیشنهادی بازار کارا فاما تلاش کرد تا به تئوری (بازار کارای سرمایه)شکل رسمی دهد و شواهد تجربی درحال رشد ، راسازماندهی کند. فاما تئوری بازار کارای سرمایه را ارائه داد که ادعا می کرد که سرمایه گذاران می توانند دلگرم باشند که قیمت جاری اوراق بهادار کاملاً تمام اطلاعات موجود را درباره اوراق بهادار انعکاس می دهد و بازده موردانتظار برمبنای این قیمت با ریسک ان سازگار می باشد . فاما فرضیه ی جامع بازار کارا و آزمونهای تجربی آن را به سه زیرفرضیه تقسیم کرد : 1)سطح ضعیف کارایی بازار 2)سطح نیمه قوی کارایی بازار 3)سطح قوی کارایی بازار فرضیه ی سطح ضعیف کارایی بازار فرضیه ی سطح ضعیف بازار کارا فرض می کند که قیمت جاری سهام تمام اطلاعات درباره اوراق بهادار شامل تغییرات تاریخی قیمت، نرخهای بازده ،حجم مبادلات ودیگر اطلاعات تولیدی بازار را انعکاس می دهد.زیرا فرض می شود هم اکنون قیمت جاری بازار،تمامی بازده های گذشته ودیگر اطلاعات بازار اوراق بهادار را منعکس می کند، این فرضیه اشاره می کند که نرخهای گذشته بازده ودیگر داده های تاریخی بازار نباید رابطه ای با نرخهای آینده بازده داشته باشد (نرخهای بازده باید مستقل باشد).ازاینرو این فرضیه ادعا می کند که شما با استفاده ازقواعد مبادلاتی که برمبنای نرخهای بازده گذشته ودیگرسوابق بازار، جهت فروش یا خرید اوراق بهادار، تصمیم گیری می کند ، (سود)کم بدست می آورید . فرضیه ی سطح نیمه قوی کارایی بازار این سطح از فرضیه ی بازار کارا(EMH) فرض می کند که بازار بسرعت و به صورت کارا همه اطاعات در اختیار عموم را جذب می کند. نمونه ی این اطلاعات عمومی ، اطلاعات موجود در گزارشهای مالی ، ترازنامه ، صورت سود وزیان ، گزارشهای سود هرسهم ، سود تقسیمی هرسهم ، نتایج مالی وغیره ،به علاوه ی هر نوع اطلاعات مالی با اهمیت اثر گذار بر وضعیت مالی مانند ساختار مالی، تسویه ، توانایی پرداخت بدهی وغیره.هم چنین برخی از اطلاعات و داده ها که شاید اطلاعاتی متناقص ومغرضانه باشد ، بعنوان خبرهای موثر بر بازار، شایع می شود. هم چنین تجدید نظر در اطلاعات وتغییرات شرایط محیط شرکت روی قیمت تاثیر می گذارد. مطالعات درباره فاصله ی زمانی موجود در اثر هر یک از تغییرات بنیادی بر قیمت سهام ، فواصل زمانی مختلفی را نشان می داد که برخی حتی قبل ازآنکه رویداد اعلامشوداثراآنرادریافتمیکندوبرخیحتیقبلازآنکهحادثهرخدهد،اثرآنرادریافتمیکند.برخیموضوعاتمانندگزارشسود،سهامجایزهوحقتقدمدرپیشدستی،قبلازاعلامرسمیبازاررامتاثرمیکند . فرضیهیسطحقویکاراییبازار دراینفرضیهبازاربسیارکاملاست،طوریکهتمامیاطلاعات،شاملاطلاعاتخصوصی،اطلاعاتداخلیودادههایمنتشرنشده یاثرگذاربربازار،درقیمتسهامجذبشدهاست . هرسرمایهگذارمیتواند، هرزمانیکهواردبازارشود،بازدهمیانگینیکسانیکسبکند . انواعاطلاعاتبهتمامیسرمایهگذارانبصورتیکسانارائهشدهوتمامیبازیگراندریکنقطهیزمانی،اطلاعاتیکساندارند ،وهیچکسنمیتواندبازدهغیرنرمالبدستآوردمگرآنکهشانسیباشد .

  منبع: وبلاگ شمارش
  O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you .... 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  ارسال ها
  -

   دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی
   

 3. #2
  ARP1 آواتار ها
  • 14
  • 21

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Jul 2012
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  0

  پیش فرض

  اولا تشكر فراوان از بانو donya88بابت تلاش زيادشان

  به طور كلي بازار سرمايه به دليل جمع كردن سرمايه در گردش باعث اين شده كه حداقل ميزان حجم پول در گردش كم تر شده و كم شدن پول در گردش باعث كم شدن بسياري از موارد شده پس بازار سرمايه كاراست


  اين نظر اين جانب بوده .........
  کاربر مقابل پست ARP1 عزیز را پسندیده است: donya88

 4. #3
  donya88 آواتار ها
  • 3,095
  • 2,753
  كنترل باشگاه

  عنوان کاربری
  كنترل باشگاه
  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  3,656

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط ARP1 نمایش پست ها
  اولا تشكر فراوان از بانو donya88بابت تلاش زيادشان

  به طور كلي بازار سرمايه به دليل جمع كردن سرمايه در گردش باعث اين شده كه حداقل ميزان حجم پول در گردش كم تر شده و كم شدن پول در گردش باعث كم شدن بسياري از موارد شده پس بازار سرمايه كاراست


  اين نظر اين جانب بوده .........
  سلام دوست عزیز.
  ممنون از فعالیت خوبتون در تالار اقتصاد و اینکه بهترین کار را که تحلیل هست انجام دادید.
  خیلی مایلم بدونم شما کارایی بازار سرمایه و یا به صورت جزئی تر بازار سهام را تو چی می دونید؟ منظورم اینه که یک بازار کارا باید چه ویزگیهایی داشته باشه و بر اساس این ویژگیها تحلیل کنید که آیا بازار سهام ایران کآرا هست یا نه؟
  ( هرچند که در تایپیک زیر کاملا گفته شده اما مایلم تحلیل شما را بدونم و معنای جمله ی شما را) .
  به نظرم دریافتتون از بازار کآرا کاملا اشتباهه.
  O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you .... 5. #4
  ARP1 آواتار ها
  • 14
  • 21

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Jul 2012
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  0

  پیش فرض

  منظور من از بيان اون جمله ها اين بود كه بازار سرمايه كه به طور مشخص تر بازار سهام چون توانايي جذب سرمايه در گردش و داره پس پتانسيل اين رو داره كه به عنوان يه بازار كارا قلم داد كنيم و به طور كلي من كارا بودن اين بازار و با فرض يك مولفه در نظر گرفتم و اون رسالت كه براي اين بازار در نظر گرفتم اين بود كه بازار بتونه پول در گردش و كاهش بده تا با اين سياست ميزان نقدينگي رو كاهش بديم

  100 البته تعريف بازار كارا كاملا متفاوت هست ....
  کاربر مقابل پست ARP1 عزیز را پسندیده است: donya88

 6. #5
  donya88 آواتار ها
  • 3,095
  • 2,753
  كنترل باشگاه

  عنوان کاربری
  كنترل باشگاه
  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  3,656

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط ARP1 نمایش پست ها
  منظور من از بيان اون جمله ها اين بود كه بازار سرمايه كه به طور مشخص تر بازار سهام چون توانايي جذب سرمايه در گردش و داره پس پتانسيل اين رو داره كه به عنوان يه بازار كارا قلم داد كنيم و به طور كلي من كارا بودن اين بازار و با فرض يك مولفه در نظر گرفتم و اون رسالت كه براي اين بازار در نظر گرفتم اين بود كه بازار بتونه پول در گردش و كاهش بده تا با اين سياست ميزان نقدينگي رو كاهش بديم

  100 البته تعريف بازار كارا كاملا متفاوت هست ....
  خب وقتی تعریف این نیست نمی تونیم مولفه ای دیگه بیاریم .
  مثلا برای بورس زمانی میگیم بازار کارا هست که نتونیم قیمتها را پیش بینی کنیم . ( تئوری بازار کآرا که نشات گرفته از تئوری گشت تصادفی هست). تو بازار ایران هم بازار کآرا نیست چون میشه قیمتها را پیش بینی کرد. و اثرات تقویمی از جمله اثرروزهای هفته و یا ماه و .. همگی تو بازار ایران معنی دار هستن.
  O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you .... 7. #6
  ARP1 آواتار ها
  • 14
  • 21

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Jul 2012
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  0

  پیش فرض

  مرسي جهت راهنمايي
  کاربر مقابل پست ARP1 عزیز را پسندیده است: donya88

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •