بالا
لامپ رشد گیاه

 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله


 تایپ متن و مقاله و پایان نامه

 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 از مجموع 4

موضوع: تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك spss pasw 19 ( چاپ سوم)

 1. #1
  Fisher آواتار ها
  • 37
  • 32

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل تحصیل
  تحقيق - پايان نامه - spss - amos - lisrel - minitab - eviows
  شغل , تخصص
  کارشناس ارشد آمار
  رشته تحصیلی
  آمار ریاضی
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  13

  خبر تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك spss pasw 19 ( چاپ سوم)

  فصل اول

  آشنايي با ساختار
  نرم‌افزار19 IBM Spss Statistics‌..................................... .......... 22


  1-1 نصب
  نرم‌افزار19 IBM Spss
  Statistics .................................................. ......
  22


  1-2 اجرا کردن
  نرم‌افزار SPSS .................................................. ...........................
  22


  1-3 آشنايي با
  قسمت هاي مختلف پنجرهData
  Editor ........................................ 22


  1-4 کار‌برگ نمايش متغيرها و نمايش داده‌ها (Variable View, Data View) ..... 22

  1-5 قواعد
  نام‌گذاري
  متغيرها .................................................. ...............................
  22


  1-6 تعريف
  کردن متغيرها در کاربرگ Variable
  View........................................ 22


  1-7 ارائه یک
  پرسشنامه به‌عنوان یک مثال
  .................................................. .......... 22


  1-8 نحوه‌ی
  وارد کردن داده‌های پرسشنامه
  .................................................. ......... 22


  محاسبه ی متغیر
  "ویژگی پنهان" پرسشنامه
  .................................................. ........... 22


  1-9 انتخاب
  نمونه به‌وسيله‌ي دستور Select Cases
  ............................................. 22


  1-10 تبديل و
  انتخاب داده‌ها به‌وسيله‌ي دستور Transform…compute............ 22


  1-11 کدبندي
  مجدد (Recode) و گروه‌بندي
  داده‌ها................................... ......... 22


  1-12 شکستن
  فايل‌ها
  .................................................. ...........................................
  22


  1-13 وزن دادن
  متغيرها بر اساس فراواني‌هايشان
  ................................................ 22


  1-14
  اضافه‌کردن متغيرها و موردها و تغييردادن ترتيب
  متغيرها .......................... 22
  فصل دوم

  تحليل توصيفي
  داده‌ها .................................................. ............................................ 22


  2-1 مقدمه
  .................................................. .................................................. ..........
  22


  2-2 شاخص‌هاي
  مکاني .................................................. .......................................
  22


  2-3 شاخص‌هاي
  پراکندگي .................................................. ..................................
  22


  2-4 جدول
  فراواني .................................................. ..............................................
  22


  2-4-1
  آماره‌هاي جدول
  فراواني .................................................. ..........................
  22


  2-4-2
  نمودارهاي جدول
  فراواني .................................................. .......................
  22


  2-5 جدول
  توافقي .................................................. ................................................
  22


  2-6 تحليل
  اکتشافي داده‌ها (Explore) .................................................. ................
  22


  2-6-1
  آماره‌هاي تحليل اکتشافي داده‌ها (Explore
  Statistics) ............................ 22


  2-7 نمودارهاي
  تحليل اکتشافي داده‌ها (Explore
  Plots) ...................................... 22


  2-7-1
  نمودارهاي
  جعبه‌اي .................................................. ..................................
  22


  2-7-2
  نمودارهاي ساقه و برگ، و
  هيستوگرام‌ها .................................................. .
  22


  هيستوگرام .................................................. .................................................. ............ 22

  نمودار ساقه و
  برگ .................................................. ................................................
  22


  بقيه فصلها در ادامه
  مطلب


  فصل سوم

  استنباط
  آماری .................................................. .................................................. ......
  22


  3-1 فرض‌ها و
  آزمون
  فرض‌ها .................................................. .............................
  22


  3-1-1
  مقدمه
  .................................................. .................................................. ......
  22


  3-2 دستورهاي
  SPSSبراي طرح هاي يک نمونه‌اي و
  دونمونه‌اي ....................... 22


  آزمون
  پارامتري .................................................. .................................................. ....
  22


  3-3 آزمون
  tيک
  نمونه‌اي .................................................. ....................................
  22


  3-4 آزمون
  tبا نمونه‌هاي جفت (دو نمونه
  وابسته) .............................................. 22


  3-5 آزمون
  tبا دو نمونه‌ی
  مستقل .................................................. .......................
  22


  3-6 معادل هاي
  ناپارامتري آزمون هاي t .................................................. .............
  22


  3-7 نمونه‌هاي
  وابسته آزمون‌هاي ويلکاکسون، علامت و مک نمار .......................
  22


  3-8 نمونه‌هاي
  مستقل آزمون من-
  ويتني .................................................. ............
  22


  3-9 تطابق
  توزيع داده‌هاي
  کمّي .................................................. ...........................
  22


  3-10 تطابق
  توزيع داده‌هاي
  اسمي .................................................. .......................
  22


  3-11 آزمون
  تصادفي
  بودن .................................................. ..................................
  22


  3-12 آناليز
  واريانس .................................................. .............................................
  22


  آناليز واريانس
  يك‌طرفه .................................................. ..........................................
  22


  3-13 آزمونهاي
  ناپارامتري(آناليز واريانس
  يكطرفه) ........................................... 22


  آزمون كروسكال-
  واليس .................................................. .......................................
  22


  3-14 آزمون
  مربعكاي براي استقلال بين
  متغيرها ................................................ 22


  محاسبه آزمون
  مربعكاي در آزمون‌هاي
  ناپارامتري ................................................. 22


  فصل چهارم

  اندازه‌گیری رابطه‌ی
  آماري .................................................. .....................................
  22


  4-1
  مقدمه .................................................. .................................................. ..........
  22


  4-2
  رابطه‌ی
  خطي .................................................. ................................................
  22


  4-3 ضريب
  همبستگي
  پيرسون .................................................. ............................
  22


  4-4 رگرسیون
  ساده .................................................. ..............................................
  22


  4-5 رگرسیون
  چندگانه .................................................. ........................................
  22
  فصل پنجم

  تجزيه و تحليل
  فراواني
  چندطرفه .................................................. ..........................
  22


  5-1
  مقدمه .................................................. .................................................. ..........
  22


  5-2 دليل
  انجام آناليز لگاريتم
  خطي .................................................. .....................
  22


  5-3 ايجاد مدل
  لگاريتم
  خطي .................................................. ..............................
  22


  5-4
  فراواني‌هاي مورد انتظار
  كوچك .................................................. ..................
  22


  5-5 مقايسه با
  مدل كاملاً
  مستقل .................................................. ..........................
  22


  5-6 رگرسيون
  لوجستيك .................................................. .....................................
  22


  5-7 استفاده
  از چندين رگرسور
  (پيشگوكننده) .................................................. ...
  22


  5-8
  آماره‌یمربعكاي .................................................. ..........................................
  22


  5-9 جدول
  تاريخچه
  تكرارها .................................................. ...............................
  22


  5-10
  رويكردهاي متفاوت به رگرسيون
  لوجستيك.................................... ........... 22


  فصل ششم

  تحلیل
  عاملی .................................................. .................................................. .........
  22


  6-1
  مقدمه .................................................. .................................................. ............
  22


  6-2
  معادله‌های
  پایه .................................................. ...............................................
  22


  6-3 مؤلفه‌های
  واریانس .................................................. ........................................
  22


  6-4 محاسبه‌ی
  ضرایب
  همبستگی .................................................. ........................
  22


  6-5 راه‌حل
  عامل
  اصلی .................................................. ........................................
  22


  6-6 روش‌های
  تحلیلی
  چرخش .................................................. ...........................
  22


  6-7 مراحل
  انجام تحلیل
  عاملی .................................................. ...........................
  22


  تحلیل عاملی بر
  روی داده‌های پرسشنامه
  .................................................. .............. 22


  6-8 ماتریس
  مؤلفه‌های
  چرخیده‌نشده .................................................. ..................
  22
  فصل هفتم

  سنجش كيفيت
  اندازه‌گيري
  .................................................. ....................................
  22


  7-1 مقدمه
  .................................................. .................................................. ..........
  22


  7-2 سنجش اعتبار
  و روايي پرسشنامه
  .................................................. .................
  22


  7-3 اعتبار
  .................................................. .................................................. ..........
  22


  1-7-3 اجراي روند
  اعتبار
  .................................................. ...................................
  22


  7-4 روش‌هاي
  محاسبه اعتبار
  .................................................. ...............................
  22


  7-5 آمارها و
  آزمون‌هاي روند تحليل اعتبار
  .................................................. ......... 22
  فصل هشتم

  تحليل جدول
  فراواني جدول توافقي سؤالات چندپاسخه .......................................
  22


  8-1 مقدمه
  .................................................. .................................................. ..........
  22


  8-2 تحليل
  متغيرهاي چندپاسخه
  .................................................. .........................
  22


  8-3 تعيين يك يا
  چند سؤال چندپاسخه به‌صورت يك مجموعه .......................... 22


  8-4 جدول
  فروا‌اني براي متغيرهاي چندپاسخه
  .................................................. .. 22


  8-5 جدول توافقي
  براي متغيرهاي چندپاسخه .................................................. ....
  22


  8-6 مثال جداول
  چندپاسخه براي مجموعه متغيرهاي دو حالتي ......................... 22


  تشكيل جدول توافقي
  .................................................. .............................................
  22
  فصل نهم

  9-1
  مقدمه........................................ .................................................. ......................
  22


  9-2 حالت اول
  درآنالیز تشخیصی: یک متغیر پیشگویی کننده­ی منفرد و دو گروه 22


  9-3حالت
  دوم درآنالیز تشخیصی: دو متغیر پیشگویی کننده و دو گروه ................
  22


  تحلیل
  نتایج


  9-4 تعداد
  توابع
  تشخیص .................................................. ....................................
  22


  9-5 تاثیر گذاری
  تابع تشخیص


  9-6 اهمیت تابع
  تشخیص........................................ ...............................................
  22


  9-7 تفسیر توابع
  تشخیص........................................ ...............................................
  22


  9-8 طبقه بندی
  موارد........................................ .................................................. ....
  22


  9-9 فرضیات زیر
  بنایی........................................ .................................................. .
  22


  انجام آنالیز
  تشخیص در SPSS


  مثال
  اول


  9-10 دو متغیر
  پیشگویی کننده و دو
  گروه.......................................... ................... 22


  تفسیر
  خروجی


  9-11 خلاصه­ی
  توابع تشخیص
  کانونی...................................... .............................
  22


  9-12 ماتریس
  ضرایب
  ساختاری.................................... .........................................
  22


  9-13
  ضرایب تابع تشخیص
  کانونی...................................... ....................................
  22


  9-14 آماره های
  طبقه بندی(رده
  بندی)......................................... .........................
  22


  9-15 گزارش
  نتایج........................................ .................................................. ........
  22


  مثال
  دوم


  9-16 دو متغیر
  پیشگویی کننده و سه
  گروه.......................................... .................. 22


  9-17
  تفسیر
  خروجی........................................ .................................................. .......
  22


  9-18 گزارش
  نتایج........................................ .................................................. ........
  22


  منابع
  فصل


  فصل
  دهم


  10-1
  مقدمه........................................ .................................................. ...................
  22


  10-2
  تفاوت تحلیل خوشه ای و تحلیل
  تشخیصی...................................... ............ 22


  10-3 هدف
  تحلیل خوشه
  ای.............................................. ......................................
  22


  10-4
  تکنیک تحلیل خوشه
  ای.............................................. ..................................
  22


  10-5
  تحلیل خوشه ای سلسله
  مراتب........................................ .............................
  22


  اندازه­های
  فاصله


  10-6 فاصله مربع
  اقلیدسی.................................... ..................................................
  22


  10-7 روش های
  مختلف خوشه بندی در SPSS.............................................. ......
  22


  مثال

  10-8 خوشه بندی
  K -
  میانگین.................................... ..........................................
  22


  10-9 تحلیل
  نتایج........................................ .................................................. ..........
  22


  10-10 اجرای
  تحلیل خوشه ای در SPSS.............................................. ................
  22


  10-11 تحلیل
  نتایج حاصل از اجرای روش خوشه بندی WARD........................ 22


  10-12 تحلیل
  خروجی ANOVAدر خوشه بندی به روش WARD..................... 22


  10-13 گزارش
  تحلیل خوشه
  ای.............................................. ...............................
  22


  منابع
  فصل
  فصل يازده هم

  11-1
  مقدمه........................................ .................................................. ...................
  22


  11-2
  برآورد بوت استرپ
  واریانس.................................... ....................................
  22


  11-3 الگوریتم بوت
  استرپ........................................ .............................................
  22


  11-4
  فاصله ی اطمینان بوت
  استرپ........................................ .............................
  22


  11-5 به دست
  آوردن استنباط های پارامتریک ( مطالعه موردی، جامعه کارمندان)


  11-6 آماده سازی
  داده
  ها.............................................. ..........................................
  22


  11-7 چگونگي
  كاركرد
  بوت­استرپ................................. ......................................
  22


  11-8 بوت
  ­استرپ....................................... .................................................. ...........
  22


  11-9 بوت­ استرپ
  ريسكي(Wild
  bootstrapping) 22


  11-10
  انجام بوت­ استرپ در SPSS.............................................. ..........................
  22


  مثال جامع در بخش
  شرکت مخابرات


  11-11 روش­هایی
  که از بوت استرپ پشتیبانی می کنند


  11-12 گزینه های
  اساس
  آماری........................................ ......................................
  22


  11-13 گزینه ی
  آماری
  پیشرفته.................................... ...........................................
  22


  11-14 گزینه های
  رگرسیون.................................... ...............................................
  22


  مثال­های مطرح شده
  در بوت استرپ


  مثال 1: استفاده
  از بوت استرپ برای به دست آوردن فاصله اطمینان برای نسبتها


  ( مطالعه موردی
  شرکت مخابرات )


  11-15 آماده سازی
  داده
  ها.............................................. .......................................
  22


  11-16
  اجرای فرآیند در SPSS.............................................. ...............................
  22


  11-17 خروجی بوت
  استرپ


  11-18 تحلیل
  خروجی جداول آمار
  ها.............................................. .....................
  22


  11-19 تحلیل جدول
  فرانی........................................ .............................................
  22


  مثال2 : استفاده
  از بوت استرپ برای دستیابی به فاصله اطمینان برای میانه


  ( مطالعه موردی
  جامعه کارمندان)


  11-20 اجرای
  فرآیند در SPSS.............................................. .................................
  22


  11-21 تحلیل جدول
  آمار های توصیفی...................................... ...........................
  22


  مثال 3: استفاده
  از بوت استرپ برای انتخاب پیشگویی های بهتر ( برازش مدل GLM
  در مدل قبلی )


  11-22
  آماده سازی داده
  ها.............................................. .......................................
  22


  11-23 اجرای
  فرآیند در SPSS


  11-24 تحلیل جدول
  برآورد های پارامتری.................................. ..........................
  22


  11-25 گزارش بوت
  استرپ........................................ ...........................................
  22


  منابع
  فصل
  پیوست
  .................................................. .................................................. .................


  نمونه كار عملي :تحليل پايان نامه
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مقطع دكتري


  - مقايسه تأثير
  كلينيكي microabrasionو microabrasionبه‌همراهoffice bleaching در
  بهبود زيبايي بيماران مبتلا به فلوئوروزيس دنداني شده) 22
  منابع
  کلی............................................ .................................................. .......................
  22
  کاربر مقابل پست Fisher عزیز را پسندیده است: m.beyranvand

 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  محل سکونت
  -
  ارسال ها
  -

   دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی
   

 3. #2
  Fisher آواتار ها
  • 37
  • 32

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل تحصیل
  تحقيق - پايان نامه - spss - amos - lisrel - minitab - eviows
  شغل , تخصص
  کارشناس ارشد آمار
  رشته تحصیلی
  آمار ریاضی
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  13

  پیش فرض

  نام
  كتاب: تحليل داده هاي پرسشنامه اي به كمك spss pasw 19

  مولفان: ابراهيم بايزيدي - بهنام اولادي - دكتر نرگس
  عباسي

  اولين سال انتشار: شهريور ماه 1388 با 3000
  تيراژ

  دومين سال انتشار: آبان ماه 1389
  با 3000 تيراژ

  سومين سال انتشار : مردادماه 1390 با 3100
  تيراژ

  انتشارات: عابد
  تهران

  ناشر همكار: مهرگان
  قلم

 4. #3
  Fisher آواتار ها
  • 37
  • 32

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل تحصیل
  تحقيق - پايان نامه - spss - amos - lisrel - minitab - eviows
  شغل , تخصص
  کارشناس ارشد آمار
  رشته تحصیلی
  آمار ریاضی
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  13

  پیش فرض

  مقدمه چاپ سوم كتاب تحليل داده
  هاي پرسشنامه اي به كمك spss pasw 19

  با پيشرفت علوم و گسترش
  تکنولوژی، اهميت استفاده از روش¬های آماری در علوم مختلف بيش از پيش مورد توجه قرار
  گرفته تا جائيكه آموختن و به كار گيري آمار، خصوصاً آمار كاربردي در هر رشته، جزء
  ملزومات، گرديده است.
  فرآيند تجزیه و تحليل آماری کمک مي¬کند تا محقق بتواند از
  داده¬های اوليه، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتايج را
  تعميم دهد. اگر حجم داده¬ها بزرگ باشد، استفاده از روشهای مختلف تحليل آماری بسيار
  خسته کننده و مشکل خواهد بود. امروزه نرم افزارهای مختلف آماری موجود، قادرند انواع
  تحليل-هاي آماری را انجام دهند.


  نرم افزار SPSSيکی از قديمی­ترين، برنامه­های کاربردی در زمينه تجزيه
  وتحليل­های آماریاست،که قابليت­های انجام آمار توصيفی زيبا از اطلاعات، شامل رسم
  نمودارها و چارت­های گوناگون، محاسبات مربوط به ميانگين، انحراف معيار، واريانس،
  ميانه و... را دارا می باشد. همچنين علاوه بر تحليل­هاي آماري، مديريت داده­ها (
  داده­كاوي [1]) از ويژگي­هاي این نرم افزار می
  باشد.


  SPSS مخفف Sciences Statistical Package for the
  Social «بسته­ي آماری برای علوم اجتماعی» است كه در عين سهولت و سادگي، يكي
  از قدرتمندترين ابزارها براي تحليل آماري داده­هاي اجتماعي و رفتاري و ... به شمار
  مي­آيد. يادگيري آسان، سادگي استفاده و قدرت بالا در انجام محاسبات پيچيده، SPSSرا به يكي از رايج­ترين بسته­هاي نرم افزاري مورد استفاده در
  تجزيه و تحليل آماري مبدل نموده است. پس از خریداری شدن شرکت سازنده این نرم افزار
  توسط IBM در 28 جولای 2009 با نام PASW که مخفف Predictive AnalyticsSoftWare مي­باشد، منتشر شد. در نسخه 19 دوباره نام IBMSPSS Statisticsرا اختیار کرده كه در نسخه
  جديد تغيرات چنداني با نسخه PASW statistic 18صورت نگرفته
  است.به همين لحاظ كتاب را در SPSS 19ويرايش كرديم. همچنین سه
  فصل تحلیل پیشرفته آماری با عنوان تحلیل تشخیصی، تحلیل خوشه­ای و بوت استرپ به آن
  اضافه کردیم که بترتیب در فصول 9، 10 و 11 به تفصیل بحث شده­اند. مطالب فصول 1 تا
  10 در كليه ورژن هاي SPSS قابل استفاده مي باشند ولی فصل 11
  فقط در نسخه­های 18 و 19، SPSS قابل اجرا بوده و جهت استفاده
  دانشجویان رشته آمار می باشد.


  در DVDهمراه
  کتابنسخه‌هاي Spss 17و PASW Statistic
  18 و 19IBM Spss Statisticsبرای استفاده‌ی خوانندگان
  گرامی آمده است.


  از كساني­كه با ايميل­هاي علمی
  زيبايشان ما را در بهتر شدن اين اثرياري كردند كمال سپاسگذاري را دارم. همچنين بر
  خود لازم مي­دارم از سرپرست محترم انتشارات عابد و سركار خانم دكتر نرگس عباسي به
  خاطر راهنماييهاي ارزنده آنها، كمال تشكر و قدرداني نمايم.


  اميد است با توكل بر خدواند منان
  در جهت پيشرفت كشور گامي هر چند كوچك برداريم.


  بايزيدي


  EBRAHIM_STATISTIC@YAHOO.COM

 5. #4
  سلمانی زاده آواتار ها
  • 0
  • 1

  عنوان کاربری
  کاربر باشگاه
  تاریخ عضویت
  Aug 2012
  محل تحصیل
  شیراز
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  0

  پیش فرض

  با عرض سلام
  لطف کنید بفرمایید برای تهیه کتاب تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک spss pasw 19 چه باید کرد؟
  با تشکر

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •