بالا
 دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 دانلود نمونه سوالات فراگیر پیام نور

 دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 95-94 پیام نور

 فروشگاه پایان نامه و مقاله
 دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور

 دانلود نمونه سوالات آزمونهای مختلف فراگیر پیام نور

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 از مجموع 1

موضوع: واژه ها و اصطلا حات اماري

 1. #1
  donya88 آواتار ها
  • 3,092
  • 2,753
  كنترل باشگاه

  عنوان کاربری
  كنترل باشگاه
  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  راه های ارتباطی
  تشکر ها
  3,656

  پیش فرض واژه ها و اصطلا حات اماري

  ناآمادگی
  unavailability
  ناآگاهندگی تابع درستنمایی
  uninformativeness of a likelihood function
  نااتلافی
  non-dissipative
  نااریب
  unbiased
  نابرابر
  unequal
  نابرابری
  inequality
  نابرابریهای مربوط به اندازه‌های مورد انتظار نمونه
  inequalities for expected sample sizes
  نابرابریهای مربوط به توزیعها
  inequalities on distributions
  نابرابری اسله‌پیان
  Slepian's inequality
  نابرابری بالارَهایش
  upper-easing inequality
  نابرابری برنشتاین
  Bernstein's inequality
  نابرابری برن‌بام-رِیموند-زوکرمن
  Birnbaum-Raymond-Zuckerman inequality
  نابرابری بول
  Boole's inequality
  نابرابری بِرگ
  Berge inequality
  نابرابری بِری-اِسین
  Berry-Esseen inequality
  نابرابری بی‌اَن‌اِمه-چبیشوف
  Bienayme-Chebyshev inequality
  نابرابری توکی برای وزنهای بهینه
  Tukey's inequality for optimal weights
  نابرابری خین‌چین
  Khinchin's inequality
  نابرابری دوب
  Doob's inequality
  نابرابری زیلن
  Zelen's inequality
  نابرابری ساموئلسون
  Samuelson's inequality
  نابرابری ساموئلسون-نِیر
  Samuelson-Nair inequality
  نابرابری سانوف
  Sanov inequality
  نابرابری شرطی
  conditional inequality
  نابرابری شوارتس
  Schwarz inequality
  نابرابری شور
  Schur inequality
  نابرابری فیشر
  Fisher inequality
  نابرابری له‌وی
  Levy's inequality
  نابرابری لیاپونوف
  Liapunov's inequality
  نابرابری مارکوف
  Markov inequality
  نابرابری مثلثی
  triangular inequality
  نابرابری میانگینهای متحرک تکی
  individual moving-average inequality
  نابرابری مینکوفسکی
  Minkowski's inequality
  نابرابری هایِک-رِی‌نی
  Hajek-Renyi inequality
  نابرابری هوفدینگ
  Hoeffding inequality
  نابرابری هولدر
  Holder's inequality
  نابرابری وایل
  Weyl inequality
  نابرابری وُلفوویتس
  Wolfowitz inequality
  نابرابری وینکلر-فون میزس‌گونه
  Winckler-Von Mises type inequality
  نابرابری وینکلر-گاوس (برای گشتارهای مطلق)
  Winckler-Gauss inequality (for absolute moments)
  نابرابری چبیشوف
  Chebyshev's inequality
  نابرابری چرنوف
  Chernoff inequality
  نابرابری کانتلّی
  Cantelli's inequality
  نابرابری کانتوروویچ
  Kantorovich inequality
  نابرابری کرافت
  Kraft inequality
  نابرابری کرامر-رائو
  Cramer-Rao inequality
  نابرابری کمپ-میدل
  Camp-Meidell inequality
  نابرابری کوشی
  Cauchy inequality
  نابرابری کوشی-شوارتس
  Cauchy-Schwarz inequality
  نابرابری کولموگوروف
  Kolmogorov's inequality
  نابرابری کینگمن
  Kingman inequality
  نابرابری گاوس
  Gauss's inequality
  نابرابری گاوس-وینکلر
  Gauss-Winckler inequality
  نابرابری گشتاوری روزنتال
  Rosenthal's moment inequality
  نابرابری یانگ
  Young inequality
  نابرابری ینسن
  Jensen's inequality
  نابرابری F‌K‌G
  FKG inequality
  ناجمعی بودن
  nonadditivity
  ناحیه
  region
  ناحیه اطمینان
  confidence region
  ناحیه بحرانی
  critical region
  ناحیه بی‌تفاوتی
  indifference zone
  ناحیه پذیرش
  acceptance region
  ناحیه کوچک
  small area
  ناحیه‌های تحمل آماری
  statistical tolerance regions
  ناحیه‌های مشابه
  similar regions
  ناخوشی
  morbidity
  نادرستنمایی
  unlikelihood
  نامتعادل
  imbalance
  نامتقارن
  asymmetric
  نامتقارنی
  asymmetry
  نامساعدترین توزیعها
  least favorable distributions
  نامساعدترین پیکربندی
  least favorable configuration
  نامطلوبیت
  disutility
  ناهماهنگ
  discordant
  ناهموار
  rough
  ناهمواری
  roughness
  ناهمگنی
  heterogeneity
  ناهمگونی
  nonconformity
  ناهم‌واریانسی
  heteroscedasticity
  ناوردا
  invariant
  ناوردایی
  invariance
  ناوردایی نسبت ناهمساز
  invariance of cross ratio = invariance of anharmonic ratio
  ناوردایی یادگیری-تلفیقی
  learn-merge invariance
  ناوردای جفریز
  Jeffreys' invariant
  ناوردای متریک
  metric invariant
  ناوردای کولموگوروف-سینایی
  Kolmogorov-Sinai invariant
  ناپیوستگی جهشی
  jump discontinuity
  ناپیوستگی جهشی
  ordinary discontinuity
  ناکارآیی
  deficiency
  ناکارآیی ماکسیمال
  maximal deficiency
  ناگاوسی
  non-Gaussian
  نایکتایی
  nonuniqueness
  نخستین گشتاور ضربی
  first product moment
  نرخ استاندارد شده
  standardized rate
  نرخ امتناع
  refusal rate
  نرخ بهره
  rate of interest
  نرخ تکثیر
  reproduction rate
  نرخ خطا
  error rate
  نرخ خطای بهینه
  optimum error rate
  نرخ خطا در سطح آزمایش
  experimentwise error rate
  نرخ رخداد
  occurrence rate
  نرده
  fence
  نرمال بودن مجانبی
  asymptotic normality
  نرمال چندمتغیّره بودن
  multivariate normality
  نرم‌افزار آماری
  statistical software
  نزدیکی برآوردگرها
  closeness of estimators
  نزدیک بودن پیتمن
  Pitman closeness
  نزول
  decent
  نسبت احتمال دنباله‌ای
  sequential probability ratio
  نسبت بحرانی
  critical ratio
  نسبت برد
  gain ratio
  نسبت تجانس
  ratio of similitude
  نسبت تشابه
  ratio of similarity
  نسبت تغییرات
  variation ratio
  نسبت تمرکز
  concentration ratio
  نسبت حاصلضربی
  product ratio
  نسبت حاصلضرب متقاطع
  cross-product ratio
  نسبت درستنمایی
  likelihood ratio
  نسبت درستنمایی یکنوا
  monotone likelihood ratio
  نسبت دوجمله‌ای
  binomial proportion
  نسبت سیگنال به نوفه
  signal-to-noise ratio
  نسبت لکزیس
  Lexis ratio
  نسبت متغیّرهای نرمال دومتغیّره
  ratio of bivariate normal variables
  نسبت مرگ و میر استاندارد شده
  standardized mortality ratio
  نسبت میلز
  Mills' ratio
  نسبت همبستگی
  correlation ratio
  نسبت واریانس
  variance-ratio
  نسبت چگالی سَوِ ج-دیکی
  Savage-Dickey density ratio
  نسبت گشتاوری
  moment ratio
  نسبت گی‌ئری
  Geary's ratio
  نشانه رده
  class mark
  نشانگر تاخیری
  lagging indicator
  نشانگر مقدم
  leading indicator
  نشانیدنی اسکوروخود
  Skorohod embedding
  نظارت
  surveillance
  نظامهای امتیازبندی در ورزش
  scoring systems in sport
  نظامهای جورسازی
  matching systems
  نظام جورسازی و اتصال داده‌ها
  record linkage and matching system
  نظام صف‌بندی
  queuing discipline
  نظام نوک‌زنی
  pecking order
  نظام چندماخذی
  multiple-record system
  نظرسنجی هریس
  Harris poll
  نظرسنجی گالوپ
  Gallup poll
  نظرپرسی
  opinion poll
  نظرپرسی
  poll
  نظرپرسی عمومی
  public opinion poll
  نظریه آزمون فرض بِرتران
  Bertrand's theory of hypothesis testing
  نظریه آزمون‌سازی
  testing theory
  نظریه آزمون‌سازی روان‌شناختی
  psychological testing theory
  نظریه آشکارسازی سیگنالها
  signal detection theory
  نظریه آماری ارتباطات
  statistical communication theory
  نظریه آماری دستگاههای خطی
  statistical theory of linear systems
  نظریه احتمال
  probability theory
  نظریه احتمال هندسی
  geometric probability theory
  نظریه احتمال کارناپ
  Carnap's theory of probability
  نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها
  axiomatic set theory
  نظریه اصل موضوع‌پذیر
  axiomatizable theory
  نظریه اطلاع
  information theory
  نظریه اعداد
  number theory
  نظریه اعداد احتمالاتی
  probabilistic number theory
  نظریه اعداد متریک
  metric number theory
  نظریه الگوریتمی اطلاع
  algorithmic information theory
  نظریه انبارش
  storage theory
  نظریه اندازه
  measure theory
  نظریه اندازه‌گیری
  measurement theory
  نظریه بازیها
  game theory
  نظریه برهانها
  proof theory
  نظریه بزرگ‌نمونه‌ای
  large sample theory
  نظریه بیز تجربی
  empirical Bayes theory
  نظریه تجدید ناخطی
  nonlinear renewal theory
  نظریه تراکم
  congestion theory
  نظریه ترکیبیاتی
  combinatorial theory
  نظریه تصمیم
  decision theory
  نظریه تصمیم والْد
  Wald's decision theory
  نظریه تقریب
  approximation theory
  نظریه تنظیم موجودی کالا
  inventory control theory
  نظریه جستجو
  search theory
  نظریه خطاها
  theory of errors
  نظریه داوری مقایسه‌ای ترستون
  Thurstone's theory of comparative judgment
  نظریه رویدادهای غیرمنتظره
  catastrophe theory
  نظریه ریاضی جمعیت
  mathematical theory of population
  نظریه ساختار منسجم
  coherent structure theory
  نظریه سد
  dam theory
  نظریه شبکه‌ها
  network theory
  نظریه صف‌بندی
  queueing theory
  نظریه قوی نمره واقعی
  strong true-score theory
  نظریه مجموعه‌های مشکّک (فازی)
  fuzzy set theory
  نظریه مخاطره
  risk theory
  نظریه مخاطره تصادفی
  stochastic risk theory
  نظریه مخاطره تکی
  individual risk theory
  نظریه مخاطره دسته‌جمعی
  collective risk theory
  نظریه مطلوبیت
  utility theory
  نظریه معادله‌های برآوردگر
  theory of estimating equations
  نظریه موجودی کالا
  inventory theory
  نظریه نیمن-پی‌یرسون
  Neyman-Pearson theory
  نظریه پاسخ سوال
  item response theory
  نظریه پراکندگی
  dispersion theory
  نظریه پرکولاسیون
  percolation theory
  نظریه پَرشیدگی تصادفی
  stochastic perturbation theory
  نظریه پیشگویی
  prediction theory
  نظریه پیشگویی وینر-کولموگوروف
  Wiener-Kolmogorov prediction theory
  نظریه پیمانه‌ای
  gauge theory
  نظریه کدگذاری
  coding theory
  نظریه کلاسیک حساب تغییرات
  classical theory of calculus of variations
  نظریه کلاسیک مخاطره
  classical risk theory
  نظریه کنترل
  control theory
  نظریه گراف
  graph theory
  نظریه گروه
  group theory
  نظم با حق تقدّم
  preemptive discipline
  نظم با حق تقدّم
  preemptive priority
  نقاط اصلی
  principal points
  نقاط دورافتاده
  outliers
  نقاط صدکی
  percentile points
  نقشه درستنمایی
  likelihood map
  نقش‌مایه
  motif
  نقص برازش
  lack of fit
  نقطه انحراف
  deviation point
  نقطه بازگشتی مثبت
  positive recurrent point
  نقطه بحرانی
  critical point
  نقطه زینی
  saddle point
  نقطه زینی تباهیده
  degenerate saddle point
  نقطه فروریزش
  breakdown point
  نقطه مجانبی
  asymptotic point
  نقطه نمونه
  sample point
  نماد
  symbol
  نمادهای O و o
  O, o notation
  نمادهای O‌_‌p و o‌_‌p
  O_p, o_p notation
  نماد لژاندر
  Legendre symbol
  نماد پوش‌هامر
  Pochhammer's symbol
  نمایان‌سازی داده‌ها
  sharpening data
  نمایش
  display
  نمایش جدولی
  tabular representation
  نمایش حرکتی
  kinematic display
  نمایش دینکین
  Dynkin representation
  نمایش ساقه و برگ
  stem-and-leaf display
  نمایش ماتریسی
  matrix representation
  نمایش مجانبی
  asymptotic representation
  نمایش موزائیکی
  mosaic display
  نمایش نموداری داده‌ها
  graphical representation of data
  نمایش نموداری رایانه‌یار
  computer aided graphical representation
  نمایش پارامتری
  parametric representation
  نمره بِریه
  Brier score
  نمره تمایل
  propensity score
  نمره کارآ
  efficient score
  نمره‌های سَوِ ج
  Savage scores
  نمره‌های لُگ‌رتبه‌ای
  log-rank scores
  نمره‌های نرمال مورد انتظار
  expected normal scores
  نمره‌های نمایی
  exponential scores
  نمره‌های ویلکاکسون
  Wilcoxon scores
  نمره‌های کانونی
  canonical scores
  نمره‌های tی نرمالیده
  normalized t scores
  نمودار
  diagram
  نمودار
  chart
  نمودارهای آماری
  statistical graphics
  نمودارهای موازی‌مختصات
  parallel-coordinate plots
  نمودارهای چندمتغیّره
  multivariate graphics
  نمودارهای c
  c charts
  نمودار تابع
  diagram of a function
  نمودار تابعی اندروز
  Andrews function plot
  نمودار تاثیر
  influence diagram
  نمودار تصویری
  projection plot
  نمودار جعبه و خط
  box-and-whisker plot
  نمودار خورشیدی
  sun chart
  نمودار رویه تقسیم شده
  subdivided-surface chart
  نمودار زمان کل آزمون
  total time on test plot
  نمودار شمایی
  schematic plot
  نمودار شی‌یوهارت
  Shewhart chart
  نمودار قرابت
  proximity graph
  نمودار قطاعی
  sector chart
  نمودار قطاعی
  sector diagram
  نمودار قطبی
  polar chart
  نمودار مثلثی
  triangular plot
  نمودار مسیر
  path diagram
  نمودار منطقه‌ای
  zone chart
  نمودار میله‌ای
  bar chart
  نمودار نرمال موزون
  weighted normal plot
  نمودار نسبت
  ratio diagram
  نمودار نسبت گشتاوری
  moment-ratio diagram
  نمودار نقطه‌ای
  dot diagram
  نمودار نواری
  band chart
  نمودار نیم‌نرمال
  half-normal plot
  نمودار نیم‌کلوچه‌ای
  semi-pie diagram
  نمودار وِن
  Venn diagram
  نمودار پراکنش
  scatter diagram
  نمودار پراکنش
  scatter plot
  نمودار پراکنش سه‌گانه
  triple scatter plot
  نمودار پنجره‌ای
  window plot
  نمودار چندلایه
  strata chart
  نمودار چکنده
  stalactite plot
  نمودار چگالی
  density plot
  نمودار کاوشی
  scan diagram
  نمودار کلوچه‌ای
  pie chart
  نمودار کنترل
  control chart
  نمودار کنترل مجموع تجمعی
  cumulative sum control chart
  نمودار گل سرخی
  rose diagram
  نمودار N‌P
  NP chart
  نمودار P
  P chart
  نمودار P‌-P
  P-P plot
  نمودار Q‌-Q
  Q-Q plot
  نمودار U
  U chart
  نمودار X خط (اِکس بار)
  X-bar chart
  نمودارT‌T‌T
  TTT-plot
  نمونه اریب
  biased sample
  نمونه با نظر شخصی
  judgment sample
  نمونه تصادفی
  random sample
  نمونه تصادفی نامقیّد
  unrestricted random sample
  نمونه جدا نگه داشته شده
  Holdout sample
  نمونه خودوزن‌ده
  self-weighting sample
  نمونه متعادل
  balanced sample
  نمونه کمکی
  auxiliary sample
  نمونه‌های نافذ بر هم
  interpenetrating samples
  نمونه‌های ناهمبسته
  uncorrelated samples
  نمونه‌های کلیدی
  master samples
  نمونه‌گیری
  sampling
  نمونه‌گیری احتمالی
  probability sampling
  نمونه‌گیری اختیاری
  optional sampling
  نمونه‌گیری از جامعه متناهی
  sampling from finite population
  نمونه‌گیری از جمعیت
  population sampling
  نمونه‌گیری از سوال
  item sampling
  نمونه‌گیری بازی بازنده‌به‌جا
  play-the-loser sampling
  نمونه‌گیری با احتمالهای نابرابر
  unequal probability sampling
  نمونه‌گیری با احتمال متناسب با اندازه
  probability proportional to size sampling
  نمونه‌گیری با امتحان سوال
  item examine sampling
  نمونه‌گیری با جایگذاری
  sampling with replacement
  نمونه‌گیری با طبقه‌بندی چندگانه
  multistratified sampling
  نمونه‌گیری بدون جایگذاری
  sampling without replacement
  نمونه‌گیری بدون یادآوری
  sampling without recall
  نمونه‌گیری برای بازرسی
  inspection sampling
  نمونه‌گیری بهینه
  optimal sampling
  نمونه‌گیری بُریده
  truncated sampling
  نمونه‌گیری بُرینشی
  cut-off sampling
  نمونه‌گیری ترابرشی خطی
  line transect sampling
  نمونه‌گیری تصادفی
  random sampling
  نمونه‌گیری تصادفی ساده
  simple random sampling
  نمونه‌گیری توری
  grid sampling
  نمونه‌گیری خط مقطعی
  line intercept sampling
  نمونه‌گیری خوشه‌ای
  cluster sampling
  نمونه‌گیری درون‌برشی خطی
  line intersect sampling
  نمونه‌گیری در سطح
  area sampling
  نمونه‌گیری در مجموع سهمیه‌ای
  sum-quota sampling
  نمونه‌گیری دنباله‌ای
  sequential sampling
  نمونه‌گیری دوری
  cyclic sampling
  نمونه‌گیری دوگانه
  double sampling
  نمونه‌گیری ربع سیار
  wandering-quarter sampling
  نمونه‌گیری رد کردنی
  rejective sampling
  نمونه‌گیری زنجیری
  chain sampling
  نمونه‌گیری سازوار، نمونه‌گیری تطبیق‌پذیر
  adaptive sampling
  نمونه‌گیری سامفورد
  Sampford sampling
  نمونه‌گیری سهمیه‌ای
  quota sampling
  نمونه‌گیری سیستماتیک
  systematic sampling
  نمونه‌گیری شبه‌تصادفی
  quasi-random sampling
  نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده
  stratified sampling
  نمونه‌گیری طبیعت‌نگرانه
  naturalistic sampling
  نمونه‌گیری طول‌اریب
  length-biased sampling
  نمونه‌گیری فاصله‌ای
  distance sampling
  نمونه‌گیری فضایی
  spatial sampling
  نمونه‌گیری فله‌ای
  bulk sampling
  نمونه‌گیری قصدی
  purposive sampling
  نمونه‌گیری ماتریسی
  matrix sampling
  نمونه‌گیری ماتریسی چندگانه
  multiple matrix sampling
  نمونه‌گیری متناسب
  proportional sampling
  نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار
  ranked set sampling
  نمونه‌گیری مربعی
  quadrat sampling
  نمونه‌گیری مسیری
  route sampling
  نمونه‌گیری نابودساز
  destructive sampling
  نمونه‌گیری نامزَدانه
  nomination sampling
  نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه
  nearest point sampling
  نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه kام
  kth nearest point sampling
  نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه
  nearest-neighbor sampling
  نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه kام
  kth nearest-neighbor sampling
  نمونه‌گیری نقاط مهم
  importance sampling
  نمونه‌گیری نمایانگر
  representative sampling
  نمونه‌گیری نواری
  strip sampling
  نمونه‌گیری وارون
  inverse sampling
  نمونه‌گیری پذیرشی
  acceptance sampling
  نمونه‌گیری پیمایشی
  survey sampling
  نمونه‌گیری چرخشی
  rotation sampling
  نمونه‌گیری چندجمله‌ای
  multinomial sampling
  نمونه‌گیری چندفازی
  multiphase sampling
  نمونه‌گیری چندمرحله‌ای
  multistage sampling
  نمونه‌گیری چندمرحله‌ای طبقه‌بندی شده
  stratified multistage sampling
  نمونه‌گیری چندگانه
  multiple sampling
  نمونه‌گیری کاتانا
  Catana sampling
  نمونه‌گیری گزینشی
  selective sampling
  نمونه‌گیری گلوله‌برفی
  snowball sampling
  نمونه‌گیری گیبز
  Gibbs sampling
  نمونه‌گیری T دو
  T-square sampling
  نوار
  strip
  نوار اطمینان
  confidence band
  نوار اطمینان ورکینگ-هتلینگ-شفه
  Working-Hotelling-Scheffe confidence band
  نوشتگان
  literature
  نوفه
  noise
  نوفه سفید
  white noise
  نوفه شلیک
  shot-noise
  نوک چتر
  peak of an umbrella
  نوک چتر
  point of an umbrella
  نو بهتر (بدتر) از کهنه
  new better (worse) than used
  نَوَردیدن
  annealing
  نَوَردیدن شبیه‌سازی شده
  simulated annealing
  نَوْژَنده (اثرکننده، کسی یا چیزی که سبب می‌شود مر حصول امری را (ناظم‌الاطباء).)
  swing
  نُرم
  norm
  نُرم سوپریمم
  supremum norm
  نُرم یکنواخت
  uniform norm
  نُهک
  novile
  نُه‌نمره‌ای استاندارد
  stanine
  نگاشت
  mapping
  نگاشت برتری
  preference mapping
  نگاشت زنجیری
  chain mapping
  نگاشت همانی
  identity mapping
  نیروی مرگ
  force of mortality
  نیمرخ دایره‌ای
  circular profile
  نیم‌استقلال
  semi-independence
  نیم‌جدولی
  semitabular
  نیم‌دامنه بین چارکی
  semi-interquartile range
  نیم‌مارکوف
  semi-Markov
  نیم‌مشبّکه بالا
  upper semilattice
  نیم‌مشبّکه پایین
  lower semilattice
  نیم‌میان‌میانگینها
  semi-midmeans
  نیم‌ناوردا
  semi-invariant
  نیم‌نمونه
  half-sample
  نیم‌وارون
  semi-inverse
  نیم‌واریانس
  semivariance
  نیم‌چهارخانه‌ای
  half-plaid
  O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you .... 2. # ADS
  نشان دهنده تبلیغات
  تاریخ عضویت
  -
  ارسال ها
  -

   دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی
   

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •